Wybrane materiały na seminarium z postępowania cywilnego prof. dr. hab. Karola Weitza i dr. hab. Tadeusza Zembrzuskiego dla studentów IV roku – do samodzielnej lektury w związku z zawieszeniem zajęć na Uniwersytecie Warszawskim:

.

Koncentracja materiału procesowego a posiedzenie przygotowawcze

.

  • K. Weitz, Między systemem dyskrecjonalnej władzy sędziego a systemem prekluzji – ewolucja regulacji prawa polskiego [w:] Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych, red. H. Dolecki, K. Flaga-Gieruszyńska, Warszawa 2009, s. 73 – 98

.

  • K. Gajda-Roszczynialska, System koncentracji materiału procesowego po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w postępowaniu zwyczajnym, Polski Proces Cywilny 2020, nr 1, s. 68 – 80

.

  • A. Machnikowska, Organizacja procesu cywilnego przed sądem pierwszej instancji z perspektywy posiedzenia przygotowawczego, Palestra 2019, nr 11-12, s. 49 – 65

artykuł na stronie internetowej Palestry – link

.