SCIENTIFIC PUBLICATIONS IN THE ENGLISH LANGUAGE

 • Remedying the Judiciary System in Poland – Restoring the Rule of Law, EU and Comparative Law Issues and Challenges Series – ECLIC, Osijek 2024 (in press)
 • Restrictions to the Principle of Openness in Polish Civil Proceedings, Зборник Радова Правног Факултета у Нишу / Collection of Papers. Faculty of Law. Niš 2024 (in press)
 • Epidemic-Related Protection of the Indebted Employee, and the Impact on Circumstances of the Entrepreneur Employer Regarding Salary Attachment, in: Polish Entrepreneurial Law in the Era of the COVID-19 Pandemic, ed. E. Hadrowicz, Berlin/Heidelberg 2024 (in press)
 • Evolvement of Consumer Rights Protection in Polish Judicial Proceedings: New Separate Proceedings, Зборник Радова Правног Факултета у Нишу / Collection of Papers. Faculty of Law, Niš 2023, No. 98 (year LXII), pp. 37-49
 • Evolution of Proceedings in Matters of Labour Law in Poland, in: Proceedings of the Tenth International Scientific Conference Social Changes in the Global World – Law, ed. M. Shutova, Y. Galeva, N. Doneva, A. Zdraveva, C. Panev, Štip 2023, No. 10, Vol. 1, pp. 425 – 433.
 • The Notary or the Court of Law – a Handful of Comments on Authority to Make Entries to Land and Title Registers, Rejent 2023, No. 8, pp. 52-72
 • Remote Court Hearings in Polish Judicial Civil Proceedings – Manifestation of Justice or Aftermath of the Epidemic?, in: The State, Security and Human Rights in the Digital Era, Chișinău 2023, pp. 140 – 150
 • The Evolution of Nullity in Civil Proceedings. Between the Germanic and the Romanic Model – Polish Perspective, International Journal of Procedural Law 2021, No. 1,  pp. 132-147
 • European Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Impact on Polish Law Development, in: On the Occasion of the 70th Anniversary of the European Convention on Human Rights, Access to Justice in Eastern Europe 2021, No. 1 (co-authors: M. Dziurda, A. Gołąb), pp. 24-60
 • Extraordinary Complaint in Civil Proceedings under the Polish Law, AJEE Journal – Access to Justice in Eastern Europe 2019, No. 1 (2), pp. 31-44
 • Access to the Supreme Court – Polish approach, in: The Functions of the Supreme Court. Issues of Process and Administration of Justice. Contributions to the Conference Held on June 12th-14th 2014, Warsaw, ed. T. Ereciński, P. Rylski, K. Weitz, Studia Iuridica 2019, vol. 81, pp. 233-244
 • Character of evidential proceedings in Polish civil procedure in: Evidence Science, ed. Zhang Baosheng, Beijing 2009, vol. 17, No. 6, pp. 718-741

.

KEY SCIENTIFIC PUBLICATIONS

 • The Mechanism of a Creditor Joining Debt Collection through a Real Estate Attachment [Przyłączenie się wierzyciela do egzekucji sądowej z nieruchomości], Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2024, No 1, pp. 29-55
 • Seizure of mortgaged real estate and its consequences [Zajęcie nieruchomości obciążonej hipoteką i jego skutki] in: Enforcement gratification of mortgagee. Theory and practice [Egzekucyjne zaspokojenie wierzyciela hipotecznego. Teoria i praktyka], ed. H. Bednorz-Godyń, A. Marciniak, Warsaw 2023, pp. 37 – 53
 • Where is consumer protection heading in civil procdure? [Dokąd zmierza ochrona konsumenta w procesie cywilnym?], Palestra 2023, No 8, pp. 106 – 125
 • Notarial Order for Payment – Towards Privatisation of Justice [Notarialny nakaz zapłaty – w stronę prywatyzacji wymiaru sprawiedliwości], Gdańskie Studia Prawnicze 2023, No 1, pp. 51 – 74
 • Reasons for Rendering Proceedings Invalid as Grounds for a Cassation Complaint [Przyczyny nieważności postępowania jako podstawa skargi kasacyjnej], Dyskurs Prawniczy i Administracyjny 2022, No 1, pp. 119-134
 • Functions and Objectives of Enforcement Proceedings [Funkcje i cele egzekucji sądowej] in: Symbolae Andreae Marciniak dedicatae, Warsaw 2022, pp. 815-825
 • Admissibility of remedies in civil proceedings [Dopuszczalność środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym], Polski Proces Cywilny 2022, No 1, pp. 59-79
 • Truth as a value of a fair trail [Prawda jako wartość sprawiedliwego procesu], in: Truth in civil proceedings. Qiud est veritas? [Prawda w procesie cywilnym. Quid est veritas?], ed. M. Strus-Wołos, M. Wieczorek, Warsaw 2022, pp. 39-50
 • Counteracting and combating the COVID-19 pandemic in civil proceedings – the end of collegiality of adjudication [Przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19 w postępowaniu cywilnym, czyli pożegnanie z kolegialnością orzekania], Polski Proces Cywilny 2022, No 1, pp. 59-79
 • Professional Trust of Parties to Proceedings in the Context of Plenipotentiaries Refusing to Draft Extraordinary Appeal Measures [Zaufanie strony a odmowa sporządzenia przez pełnomocnika nadzwyczajnego środka zaskarżenia] in: Professional Secrecy of Barristers, Legal Advisors and Notaries, and other Measures of Protecting Trust in Civil Proceedings [Tajemnica adwokacko-radcowska i notarialna oraz inne środki ochrony zaufania w postępowaniu cywilnym], ed. S. Cieślak, Warsaw 2022, pp. 209-234
 • A Handful of Comments on the Functionality of Judicial Enforcement [Kilka uwag o funkcjach egzekucji sądowej] in: Creditor Rights in the Context of Protection Extended to Debtors. Theory and Practice [Prawa wierzyciela a ochrona dłużnika. Teoria i praktyka], ed. H. Bednorz-Godyń, A. Marciniak, Warsaw 2022, pp. 7-16
 • Concentrating Processual Substance – a Quest for the Correct Path [Koncentracja materiału procesowego – w poszukiwaniu właściwej drogi] in: Legal Practice in the Context of Amendments to Civil Proceedings – the Consequences of Change [Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego – konsekwencje zmian], ed. M. Dziurda, T. Zembrzuski, Warsaw 2021, pp. 47-70
 • Clearly Unfounded Claims in the Context of Access to Legal Protection in Civil Proceedings [Powództwo oczywiście bezzasadne a dostęp do ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym] in: Access to Legal Protection in Judicial Civil Proceedings [Dostęp do ochrony prawnej w sądowym postępowaniu cywilnym], ed. K. Flaga-Gieruszyńska, R. Flejszar, E. Marszałkowska-Krześ, Warsaw 2021, pp. 169-188
 • Impartiality and Independence of an Arbitrator – Polish Legal Regulations v. International Standards [Bezstronność i niezależność arbitra – polskie regulacje prawne a standardy międzynarodowe] in: Alternative Methods of Resolving Disputes in the Polish Legal System [Alternatywne metody rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym], ed. W. Głodowski, Poznań 2020, pp. 79-100 (co-author: E. Kajkowska)
 • Ex Officio Judicial Orders in the Context of the Judicial Officer and State Treasury’s Liability for Damages [Zarządzenia sądu z urzędu a odpowiedzialność odszkodowawcza komornika sądowego i Skarbu Państwa] in: Judicial Enforcement Proceedings. New Challenges and Perspectives [Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe wyzwania i perspektywy], ed. J. Jagieła, Warsaw 2020, pp. 145-164
 • The Way Forward for Appellation in Civil Proceedings [Dokąd zmierza apelacja w postępowaniu cywilnym], Przegląd Sądowy 2019, No. 7-8, pp. 47-71
 • Exemption of Enforced Debt Collection Costs – Changes Useful or Necessary? [Zwolnienie od kosztów komorniczych – zmiany pożyteczne czy konieczne?] in: Judicial Officers and Enforced Debt Collection in New Legal Reality [Komornicy sądowi i egzekucja w nowej rzeczywistości prawnej], ed. R. Kulski, Sopot 2019, pp. 227-246
 • Examining Local Judicial Jurisdiction in Cases Involving Consumers from the Community Law Perspective [Badanie właściwości miejscowej sądu w sprawach z udziałem konsumentów z perspektywy prawa wspólnotowego] in: … [Ars in vita. Ars in iure. Anniversary Tome Dedicated to Professor Janusz Jankowski], ed. A. Barańska, S. Cieślak, Warsaw 2018, pp. 223-237
 • Filing a Motion for the Drafting and Service of Grounds for Judgement on the Day of Proclamation [Złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku w dniu jego ogłoszenia] in: [Selected Issues of Processual Civil Law, Z zagadnień prawa procesowego cywilnego. Collection of Treatises Dedicated to the Memory of Professor Maria Jędrzejewska], special edition of the Studia Iuridica, No. 75, ed. P.  Rylski, K. Weitz, T. Zembrzuski, Warsaw 2018, pp. 249-272
 • Processual Formalism in the Context of Errors in Designating Procedural Documents Otherwise Correct in Meeting Appeal Measure Requirements [Formalizm procesowy a skutki wadliwego oznaczenia pisma procesowego spełniającego wymagania środka zaskarżenia], Przegląd Sądowy 2018, No. 1, pp. 5-22
 • The Nullity of Civil Proceedings [Nieważność postępowania w procesie cywilnym], Warsaw 2017, p. 596.
 • The Architect in Collective Class Action, or Cases to Determine the Defendant’s Liability [Architekt w postępowaniu grupowym, czyli powództwo o ustalenie odpowiedzialności pozwanego] in: Sine ira et studio. Anniversary Tome Dedicated to Justice Jacek Gudowski [Sine ira et studio. Księga Jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu], ed. T. Ereciński, K. Weitz, P. Grzegorczyk, Warsaw 2016, pp. 762–78
 • Impact of Supreme Court Resolutions on Common Court Adjudicature [Wpływ uchwał Sądu Najwyższego na orzecznictwo sądów powszechnych] in: Importance of Jurisprudence in the Legal System [Rola orzecznictwa w systemie prawnym], ed. T. Giaro, Warsaw 2016, pp. 201–229
 • Judicial Mitigation of Enforcement Fees [Sądowe miarkowanie opłaty egzekucyjnej], Polski Proces Cywilny 2016, No. 3, pp. 595-615
 • Complementariness of Extraordinary Appeal Measures – The Cassation Complaint vs. Action to Annul a Final Judgment as Unlawful [Komplementarność nadzwyczajnych środków zaskarżenia –  skarga kasacyjna a skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia] in: Issues of Appeal Measures in Proceedings under Civil Law [Wokół problematyki środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym], ed. M. Michalska-Marciniak, Sopot 2015, s. 229-260
 • Effective Appeal Measure before Domestic Authorities vs. the Right to Case Hearing in Court within a Reasonable Time Limit – Deliberations against the European Court of Human Rights Decision of 24 June  2014 in the Case of Grzona vs. Poland (Case 3206/09) [Skuteczny środek odwoławczy przed organami krajowymi a prawo do rozpoznania sprawy sądowej w rozsądnym terminie – rozważania na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 24.06.2014 r. w sprawie Grzona przeciwko Polsce (skarga nr 3206/09)], European Judiciary Review 2015, No. 3, pp. 13-20
 • Confirmation of Acquiring the Subject Matter of a Collection Bequest [Stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego] in: [Aequitas sequitur legem, Anniversary Tome to Commemorate Professor Andrzej Zieliński’s 75th Birthday], ed. K. Flaga-Gieruszyńska, G. Jędrejek, Warsaw 2014, pp. 583-597
 • Complaint [Zażalenie] in: Procedural Civil Law System [System Prawa Procesowego Cywilnego], ed. T. Ereciński; Appeal Measures [Środki zaskarżenia] volume III, part. 1, ed. J. Gudowski, Warsaw 2013, pp. 381-504
 • Cassation Complaint Availability in Civil Proceedings [Skarga kasacyjna. Dostępność w postępowaniu cywilnym], Warsaw 2011, pp. 546
 • Recognition of Rights of the Impoverished in Proceedings under Civil Law [Przyznanie prawa ubogich w postępowaniu cywilnym] in: Aurea Praxis, Aurea Theoria. Memorial Volume – Tribute to Professor Tadeusz Ereciński [Aurea Praxis, Aurea Theoria. Księga Pamiątkowa ku czci prof. Tadeusza Erecińskiego], ed. J. Gudowski, K. Weitz, Warsaw 2011, volume I, pp. 777-809
 • Electronic Proceedings by Writ vs. the Effectiveness of Legal Protection in Proceedings under Civil Law [Elektroniczne postępowanie upominawcze a skuteczność ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym] in: Effectiveness of Law [Skuteczność prawa], ed. T. Giaro, Warsaw 2010, pp. 115-129
 • The Impact of European Court of Human Rights Decisions on the Admissibility of Reinstating Proceedings under Civil Law [Wpływ wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na dopuszczalność wznowienia postępowania cywilnego], Europejski Przegląd Sądowy 2009, No. 2, pp. 12-19
 • Scope of Court Cognition in Appeal Proceedings [Zakres kognicji sądu w postępowaniu apelacyjnym], Przegląd Sądowy 2008, No. 6, pp. 44-62
 • Action to Annul a Final Judgment as Unlawful as an Instrument of Seeking Recourse from the State Treasury for Damages Resulting from a Court Ruling Passed in Proceedings under Civil Law [Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jako instrument dochodzenia od Skarbu Państwa naprawienia szkody wyrządzonej wydaniem orzeczenia sądowego w postępowaniu cywilnym] in: Issues of Responsibility for Damages [Z problematyki odpowiedzialności za szkodę], ed. G. Bałtruszajtys, Studia Iuridica 2007, volume 47, pp. 307-328
 • Non-Challengeability of Judgments with Regard to Complaints Concerning Violation of a Party’s Right to Case Hearing in Court Proceedings without Undue Delay [Niezaskarżalność orzeczeń w przedmiocie skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki], Palestra 2006, Nos. 9-10, pp. 27-37

.

(full list – see Polish version)

.