WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH

.

 1. Monografie
 2. System Prawa Procesowego Cywilnego
 3. Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych
 4. Rozdziały w księgach jubileuszowych i pamiątkowych
 5. Komentarze i podręczniki
 6. Publikacje w czasopismach
 7. Inne

.

Monografie:

 • Dostępność skargi kasacyjnej w procesie cywilnym, LexisNexis, Warszawa 2008, ss. 376 (opublikowana rozprawa doktorska)
 • Skarga kasacyjna. Dostępność w postępowaniu cywilnym, LexisNexis, Warszawa 2009, wyd. II, ss. 512
 • Skarga kasacyjna. Dostępność w postępowaniu cywilnym, LexisNexis, Warszawa 2011, wyd. III, ss. 546
 • Nieważność postępowania w procesie cywilnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ss. 596

.

System Prawa Procesowego Cywilnego:

 • Zażalenie [w:] System Prawa Procesowego Cywilnego, red. T. Ereciński; Środki zaskarżenia. Tom III, Cz. 1, red. J. Gudowski, Warszawa 2013, s. 381 – 504

.

Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych:

 • Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jako instrument dochodzenia od Skarbu Państwa naprawienia szkody wyrządzonej wydaniem orzeczenia sądowego w postępowaniu cywilnym [w:] Z problematyki odpowiedzialności za szkodę, red. G. Bałtruszajtys, Studia Iuridica 2007, tom 47, s. 307 – 328
 • Zgoda pozwanego na cofnięcie pozwu w postępowaniu cywilnym – uwagi de lege lata  i de lege ferenda [w:] Zgoda jako wyraz autonomii woli, red. G. Bałtruszajtys, Studia Iuridica 2008, tom 49, s. 261 – 274
 •  Ewolucja charakteru skargi kasacyjnej w polskim postępowaniu cywilnym [w:] Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Materiały konferencyjne Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Cywilnego Szczecin – Niechorze 28-30.9.2007, red. H. Dolecki, K. Flaga-Gieruszyńska, Warszawa 2009, s. 329 – 340
 • Character of evidential proceedings in Polish civil procedure [w:] Evidence Science, red. Zhang Baosheng, Beijing 2009, vol. 17, No. 6, s. 718 – 741 (publikacja w języku chińskim i angielskim)
 • Elektroniczne postępowanie upominawcze a skuteczność ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym, [w:] Skuteczność prawa, red. T. Giaro, Warszawa 2010, s. 115 – 129
 • Głos w dyskusji. Wystąpienie na Zjeździe Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego [w:] Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego, red. T. Ereciński, K. Weitz, Warszawa 2010, s. 291 – 296
 • Dowody w postępowaniu cywilnym, red. Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, E. Rudkowska-Ząbczyk, Warszawa 2010, ss. 672. Dwa rozdziały: Ciężar dowodu, s. 265 – 286;  Dowód z oględzin, s. 499 – 509
 • Dowody i postępowanie dowodowe w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych, red. Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, Warszawa 2015,  ss. 672. Trzy rozdziały: Ciężar dowodu, s. 265 – 286; Postępowanie dowodowe przed Sądem Najwyższym, s. 412 – 421; Dowód z oględzin, s. 703 – 723
 • Komplementarność nadzwyczajnych środków zaskarżenia –  skarga kasacyjna a skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia [w:] Wokół problematyki środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, red. M. Michalska-Marciniak, Sopot 2015, s. 229 – 260
 • Wpływ uchwał Sądu Najwyższego na orzecznictwo sądów powszechnych [w:] Rola orzecznictwa w systemie prawnym, red. T. Giaro, Warszawa 2016, s. 201 – 229
 • Zajęcie rzeczy w egzekucji z ruchomości, czyli tworzenie i unicestwianie węzła egzekucyjnego [w:] Nowy model  zawodu komornika sądowego i finansowania egzekucji sądowej, red. A. Góra-Błaszczykowska, K. Flaga-Gieruszyńska, I. Gil, Sopot 2018, s. 215 – 242
 • Zwolnienie od kosztów komorniczych – zmiany pożyteczne czy konieczne? [w:] R. Kulski (red.), Komornicy sądowi i egzekucja w nowej rzeczywistości prawnej, Sopot 2019, s. 227 – 246
 • Access to the Supreme Court – Polish approach [w:] The Functions of the Supreme Court. Issues of Process and administration of Justice. Contributions to the Conference Held 12 – 14 June 2014, Warsaw, red. T. Ereciński, P. Rylski, K. Weitz, Studia Iuridica 2019, tom 82 (w druku) (publikacja w języku angielskim)
 • Bezstronność i niezależność arbitra – polskie regulacje prawne a standardy międzynarodowe [w:] W. Głodowski (red.), Alternatywne metody rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym, Poznań 2019 (w druku) (współautor E. Kajkowska)
 • Zarządzenia sądu z urzędu a odpowiedzialność odszkodowawcza komornika sądowego i Skarbu Państwa [w:] Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe wyzwania i perspektywy, red. A. Marciniak, Warszawa 2019 (w druku)

.

Rozdziały w księgach jubileuszowych i pamiątkowych:

 • Przyznanie prawa ubogich w postępowaniu cywilnym [w:] Aurea Praxis, Aurea Theoria. Księga Pamiątkowa ku czci prof. Tadeusza Erecińskiego, red. J. Gudowski, K. Weitz, Warszawa 2011, t. I, s. 777 – 809
 • Stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego [w:] Aequitas sequitur legem Księga jubileuszowa z okazji 75. urodzin prof. Andrzeja Zielińskiego, red. K. Flaga-Gieruszyńska,  G. Jędrejek, Warszawa 2014, s. 583 – 597
 • Pouczanie strony występującej w procesie cywilnym bez zawodowego pełnomocnika co do wnoszenia środków zaskarżenia [w:] Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, red. M. Boratyńska, Warszawa 2016, s. 843 – 864
 • Architekt w postępowaniu grupowym, czyli powództwo o ustalenie odpowiedzialności pozwanego [w:] Sine ira et studio. Księga Jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, K. Weitz, P. Grzegorczyk, Warszawa 2016, s. 762 – 783
 • Sądowe miarkowanie opłaty egzekucyjnej, [w:] Numer specjalny Polskiego Procesu Cywilnego dedykowany Profesorowi Tadeuszowi Erecińskiemu, Polski Proces Cywilny 2016, nr 3, s. 595 – 615
 • Pozbawienie możności obrony praw strony w orzecznictwie Sądu Najwyższego [w:] Ius est a iustitia appellatum. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. M. Tomalak, T. Ereciński, J. Gudowski, M. Pazdan, Warszawa 2017,  s. 573 – 608
 • Brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym a nadanie sprawie biegu [w:] Honeste Procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, red. A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński, Warszawa 2017 (wyd. 2018), s. 543 – 558
 • Złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku w dniu jego ogłoszenia [w:] Z zagadnień prawa procesowego cywilnego. Zbiór rozpraw dedykowanych pamięci Profesor Marii Jędrzejewskiej, Numer specjalny Studia Iuridica nr 75, red. P.  Rylski, K. Weitz, T. Zembrzuski, Warszawa 2018, s. 249 – 272
 • Badanie właściwości miejscowej sądu w sprawach z udziałem konsumentów z perspektywy prawa wspólnotowego [w:] Ars in vita. Ars in iure. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, red. A. Barańska, S. Cieślak, Warszawa 2018, s. 223 – 237

.

Komentarze i podręczniki:

 • Postępowanie cywilne. Kazusy. Orzecznictwo. Literatura, red. K. Weitz, Warszawa 2008, ss. 560. Opracowanie 11 kazusów (rozdziałów), tj. nr 6, 13, 18, 19, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 51 dot.: Wyłączenie sędziego; Interwencja uboczna i przypozwanie; Koszty sądowe; Koszty sądowe – zwolnienie od kosztów i ustanowienie pełnomocnika przez sąd; Rektyfikacja orzeczeń; Powaga rzeczy osądzonej (res iudicata); Skarga kasacyjna — dopuszczalność i przedsąd; Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia; Zażalenie; Wznowienie postępowania; Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
 • Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego, t. I, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, Warszawa 2011 – Komentarz do art. 1 – 2, s. 15 – 60 (sprawa cywilna, droga sądowa); komentarz do art. 72 – 74, s. 272 – 293 (współuczestnictwo procesowe); komentarz do art. 299 – 315, s. 962 – 993 (postępowanie dowodowe)
 • Postępowanie cywilne. Kazusy. Orzecznictwo. Literatura, red. K. Weitz, Warszawa 2012, ss. 580. Opracowanie 14 kazusów tj. nr 5, 7, 14, 16, 21, 22, 42, 46, 49, 53, 54, 55, 56, 58   dot.: Skład sądu; Wyłączenie sędziego; Postępowanie grupowe; Interwencja uboczna i przypozwanie; Koszty sądowe; Zwolnienie od kosztów i ustanowienie pełnomocnika przez sąd; Elektroniczne postępowanie upominawcze; Rektyfikacja orzeczeń; Powaga rzeczy osądzonej (res iudicata); Skarga kasacyjna — dopuszczalność i przedsąd; Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia; Zażalenie; Wznowienie postępowania; Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
 • Komentarz Lex. Kodeks postępowania cywilnego, t. I, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, Warszawa 2013, wyd. II – Komentarz do art. 1 – 2, s. 17 – 66 (sprawa cywilna, droga sądowa); komentarz do art. 72 – 74, s. 276 – 297 (współuczestnictwo procesowe); komentarz do art. 299 – 315, s. 969 – 1002 (postępowanie dowodowe)

.

Publikacje w czasopismach:

 • Zarzut naruszenia art. 233 k.p.c. jako podstawa kasacyjna po nowelizacji postępowania cywilnego, Monitor Prawniczy 2005, nr 23, s. 1167 – 1171
 • Kilka uwag o przymusie adwokacko-radcowskim w postępowaniu przed Sądem Najwyższym po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, Przegląd Sądowy 2006, nr 1, s. 120 – 133
 • Przeciwdziałanie nadużyciom w korzystaniu z instytucji wyłączenia sędziego w postępowaniu cywilnym, Przegląd Sądowy 2006, nr 2, s. 43 – 60
 • Rola Prokuratora Generalnego w cywilnym postępowaniu kasacyjnym, Prokuratura i Prawo 2006, nr 2, s. 151 – 162
 • Niedopuszczenie interwencji ubocznej z urzędu, Monitor Prawniczy 2006, nr 7, s. 359 – 362
 • Rozpoznawanie spraw cywilnych na posiedzeniu niejawnym, Przegląd Sądowy 2006 nr 6, s. 83 – 108 (współautor P. Rylski)
 • Niezaskarżalność orzeczeń w przedmiocie skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, Palestra 2006, nr 9-10, s. 27 – 37
 • Zaskarżanie orzeczeń incydentalnych wydanych po raz pierwszy w toku instancji, Przegląd Sądowy 2007, nr 9, s. 18 – 34
 • Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 maja 2007 r., SK 68/06, Przegląd Sądowy 2007, nr 10, s. 161 – 170
 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 sierpnia 2006 r., III CZP 56/06, Rejent 2007, nr 12, s. 156 – 167
 • Glosa do wyroku sądu Najwyższego z 23 marca 2007 r., V CSK 60/07 , Orzecznictwo Sądów Polskich 2008, nr 2, poz. 22 (s. 137 – 144)
 • Zakres kognicji sądu w postępowaniu apelacyjnym (uwagi na tle uchwały siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2008 r., III CZP 49/07), Przegląd Sądowy 2008, nr 6, s. 44 – 62
 • W kwestii dopuszczalności zniesienia ustroju rozdzielności majątkowej powstałej na podstawie orzeczenia sądu (art. 52 k.r.o.), Rodzina i Prawo 2008, nr 7-8, s. 46 – 55
 • Niedopuszczalność oceny ważności czynności prawnej w postępowaniu klauzulowym, Palestra 2008, nr 9 – 10, s. 244 – 251
 • Wpływ wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na dopuszczalność wznowienia postępowania cywilnego, Europejski Przegląd Sądowy 2009, nr 2, s. 12 –19
 • Zwolnienie strony od kosztów sądowych oraz pełnomocnictwo procesowe w postępowaniu kasacyjnym, Palestra 2009, nr 3 – 4, s. 9 – 29
 • Wpływ zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej na przebieg procesu cywilnego, Przegląd Prawa Handlowego 2009, nr 8, s. 22 – 28
 • Zaskarżalność zarządzeń sądu opiekuńczego sądu opiekuńczego wydawanych na podstawie art. 569 § 2 k.p.c., Radca Prawny 2009, nr 4, s. 58 – 61
 • Złożenie świadczenia do depozytu sądowego w toku egzekucji z wynagrodzenia za pracę, Radca Prawny 2009, nr 5, s. 65 – 69
 • Zwrot wniosku o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej, Radca Prawny 2009, nr 6, s. 63-67
 • Opłata sądowa od pozwu w sprawach o ochronę dóbr osobistych, Radca Prawny 2010, nr 1,  s. 58 – 62
 • Obowiązek załączania akt szkodowych ubezpieczyciela na potrzeby procesu cywilnego, Monitor Prawniczy 2010, nr 5, s. 293 – 296
 • Spory o prawo własności w postępowaniu o zniesienie współwłasności, Radca Prawny 2010, nr 2, s. 81 – 84
 • Udzielenie zabezpieczenia a wstrzymanie wykonalności postanowienia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia, Rejent 2010, nr 5, s. 81 – 92
 • Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego, Radca Prawny 2010, nr 3, s. 75 – 78
 • Braki formalne czynności procesowej dokonanej wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu, Radca Prawny 2010, nr 4, s. 89 – 92
 • Przepadek rękojmi z powodu niewykonania warunków licytacyjnych w toku egzekucji, Radca Prawny 2010, nr 5, s. 78 – 81
 • Legitymacja do wniesienia zarzutów przeciwko ostatecznemu planowi podziału funduszów masy upadłości, Radca Prawny 2010, nr 6, s. 75 – 78
 • Prawomocność materialna orzeczenia pozbawiającego tytuł wykonawczy wykonalności, Radca Prawny 2011, nr 1, s. 85 – 88
 • Niedopuszczalność środka zaskarżenia a odmowa ustanowienia pełnomocnika z urzędu, Radca Prawny 2011, nr 2, s. 90 – 93
 • Koszty sądowe w sprawach o ochronę dóbr osobistych. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego  z 16 października 2009 r., III CZP 54/09, Przegląd Sądowy 2011, nr 5, s. 122 – 130
 • Opłata od zażalenia w przedmiocie odrzucenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, Radca Prawny 2011, nr  3, s. 92 – 95
 • Orzekanie o zmianie zawartego w wyroku rozwodowym rozstrzygnięcia o miejscu pobytu dziecka a ograniczenie władzy rodzicielskiej, Monitor Prawniczy 2011, nr 19, s. 1061 – 1063
 • Droga sądowa w sprawie o ustalenie wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, Monitor Prawniczy 2011, nr 23, s. 1287 – 1289
 • Obowiązek uiszczania przez komornika opłaty sądowej od zażalenia na postanowienie sądu w przedmiocie kosztów postępowania egzekucyjnego, Monitor Prawniczy 2012, nr 3, s. 153 – 155
 • Orzekanie w przedmiocie zwrotu kosztów procesu w razie częściowego nieuwzględnienia żądania, Monitor Prawniczy 2012, nr 7,  s. 379 – 381
 • Związanie sądów rozpoznających sprawę postanowieniem ustalającym właściwość rzeczową na podstawie art. 200 § 2 k.p.c., Monitor Prawniczy 2012, nr 11, s. 602 – 604
 • Uchybienie terminu do wniesienia odpowiedzi na apelację a skuteczność zgłoszenia wniosku  o zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego, Monitor Prawniczy 2012, nr 15, s. 825 – 827
 • Delegowanie sędziego do pełnienia obowiązków w innym sądzie, Monitor Prawniczy 2012, nr 23, s. 1271 – 1273
 • Zasada dyspozycyjności w egzekucji świadczeń alimentacyjnych prowadzonej z nieruchomości a umorzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 823 KPC, Monitor Prawniczy 2013, nr 3, s. 155 – 157
 • Granice dopuszczalności zażalenia poziomego (art. 3942 § 2 KPC) w przedmiocie zwrotu kosztów procesu, Monitor Prawniczy 2013, nr 23, s. 1271 – 1273
 • Odwoławczy charakter skargi na orzeczenie referendarza sądowego, Monitor Prawniczy 2014, nr 3, s. 156 – 158
 • Droga sądowa w sprawie o zwrot kwoty wypłaconej podatnikowi na podstawie nieważnej decyzji organu kontroli skarbowej, Monitor Prawniczy 2014, nr 23, s. 1258 – 1260
 • Doręczenie odpisu pisma procesowego zawierającego uzupełnienie braków formalnych środka zaskarżenia, Polski Proces Cywilny 2015, nr 1, s. 26 – 37
 • Doręczanie odpisu wyroku sądu polubownego jako „zawiadomienie pisemne” z art. 1160 KPC, Monitor Prawniczy 2015, nr 3, s. 151 – 153
 • Skuteczny środek odwoławczy przed organami krajowymi a prawo do rozpoznania sprawy sądowej w rozsądnym terminie – rozważania na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 24.06.2014 r. w sprawie Grzona przeciwko Polsce (skarga nr 3206/09), Europejski Przegląd Sądowy 2015, nr 3, s. 13 – 20
 • Charakter zażalenia na wyrok a skład sądu rozpoznającego sprawę w razie uchylenia wyroku sądu drugiej instancji uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji, Monitor Prawniczy 2015, nr 7, s. 368 – 371
 • Powództwo rolnika przed sądem gospodarczym, Monitor Prawniczy 2015, nr 11, s. 602 – 605
 • Zwrot wniosku o rozliczenie nakładów złożonego w toku postępowania o dział spadku i zniesienie współwłasności, Monitor Prawniczy 2015, nr 15, s. 823 – 825
 • Zachowanie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji, Monitor Prawniczy 2015, nr 19, s. 1040 – 1042
 • Usuwanie braków formalnych pozwu po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Monitor Prawniczy 2015, nr 23, s. 1273 – 1275
 • Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Civil Judicial Expertise in the European Union”, Rzym 29 maja 2015 r., Polski Proces Cywilny 2015, nr 4, s. 686 – 691
 • Skarga kasacyjna w sprawach o wpis do rejestru zastawów, Monitor Prawniczy 2016, nr 3, s. 157 – 159
 • Obowiązek notariusza przedstawienia dokumentu na zarządzenie sądu w postępowaniu cywilnym, Monitor Prawniczy 2016, nr 11, s. 605 – 607
 • Uchylenie postanowienia komornika o ustaleniu wysokości opłaty egzekucyjnej i przekazujące sprawę do ponownego rozpoznania, Monitor Prawniczy 2017, nr 7, s. 373 – 375
 • Określenie w pozwie sumy pieniężnej w sprawie o odszkodowanie w sposób odpowiadający żądaniu zasądzenia przyszłych powtarzających się świadczeń, Monitor Prawniczy 2017, nr 11, s. 601 – 603
 • Oznaczenie wierzyciela w notarialnym tytule egzekucyjnym – niedopuszczalność sporządzenia tytułu „na okaziciela”, Rejent 2017, nr 11, s. 81 – 95
 • Rzecznik patentowy jako pełnomocnik procesowy w postępowaniu cywilnym, Monitor Prawniczy 2017, nr 23, s. 1279 – 1282
 • Formalizm procesowy a skutki wadliwego oznaczenia pisma procesowego spełniającego wymagania środka zaskarżenia, Przegląd Sądowy 2018, nr 1, s. 5 – 22
 • Uprawnienia procesowe gminy wezwanej do udziału w sprawie o opróżnienie lokalu, Monitor Prawniczy 2018, nr 3, s. 146 – 149
 • Zmiana postanowienia o zarządzeniu powrotu dziecka wydanego na podstawie przepisów Konwencji haskiej, Monitor Prawniczy 2018, nr 7, s. 360 – 363
 • Tytuł wykonawczy w sprawie o opróżnienie lokalu mieszkalnego a opróżnienie lokalu tymczasowego, Monitor Prawniczy 2018, nr 11, s. 595 – 598
 • Zakres pierwszeństwa zaspokojenia kosztów egzekucji należnych komornikowi sądowemu w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji, Monitor Prawniczy 2018, nr 15, s. 819 – 822
 • Status ustrojowy asesora sądowego przed powierzeniem mu czynności sędziego, Monitor Prawniczy 2018, nr 19, s. 1046 – 1049
 • Wpływ wprowadzenia skargi nadzwyczajnej na skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, Przegląd Sądowy 2019, nr 2, s. 20 – 38
 • Extraordinary Complaint in Civil Proceedings under the Polish Law, AJEE Journal – Access to Justice in Eastern Europe 2019, nr 1 (2), s. 31 – 44 – (publikacja w języku angielskim)
 • Nieistnienie orzeczenia a nieważność postępowania. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 31 sierpnia 2018 r., I CSK 300/18, Orzecznictwo Sądów Polskich 2019, nr 4, s. 17 – 28
 • Skarga nadzwyczajna w polskim postępowaniu cywilnym, Państwo i Prawo 2019, nr 6, s. 123 – 138
 • Dokąd zmierza apelacja w postępowaniu cywilnym, Przegląd Sądowy 2019, nr 7 – 8, s. 47 – 71
 • Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe wyzwania i perspektywy”, Warszawa 31 maja 2019 r., Polski Proces Cywilny 2019, nr 3 (w druku)

.

Inne:

 • Opinia prawna do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy nr 859), Biuro Analiz Sejmowych, Kancelaria Sejmu, 15 września 2008 r. –  http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk6.nsf/0/774E9519CBFA3C09C12574B4004BCCD5/$file/i2357-08.rtf; http://parl.sejm.gov.pl/IEKSBAS.nsf/0/C125728000417C20C12574DE0034A7BF/$file/i2357-08.pdf
 • Opinia prawna do projektu ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Druk sejmowy nr 1281), Biuro Analiz Sejmowych, Kancelaria Sejmu, 1 grudnia 2008 r. – http://orka.sejm.gov.pl/RexDomk6.nsf/0/7F76F8A7703408B3C1257501003D8A5C/$file/i3246-08.rtf
 • Struktura hiszpańskiego i włoskiego kodeksu postępowania cywilnego, Materiały Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (2011 r.) – http://ms.gov.pl/pl/kkpc
 • Wnioski z posiedzenia Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego powołanego ds. postępowania cywilnego z dnia 20 października 2011r., Materiały Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (2011 r.) – http://ms.gov.pl/pl/kkpc
 • Accountability and Transparency in the Course of Civil Justice. National report – Poland. XVI World Congress on Procedural Law IAPL pt. Challenges for Civil Justice As We Move Beyond Globalization and Technological Change, Kobe 2019 (współautor K. Flaga-Gieruszyńska)
 • Skarga nadzwyczajna w kolizji ze skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem – rozmowa z red. Krzysztofem Sobczakiem, prawo.pl (4 stycznia 2019 r.) – https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/skarga-nadzwyczajna-a-skarga-o-stwierdzenie-niezgodnosci,349905.html
 • Recenzja wydawnicza monografii M. Oreckiego pt. Sądownictwo polubowne a sądy państwowe wobec zasady nieingerencji sądu państwowego w działalność sądu polubownego i jego skład, wyd. Wolters Kluwer, 24 lutego 2019 r.
 • Nieważność postępowania wciąż problemem w procesach cywilnych – rozmowa z red. Krzysztofem Sobczakiem, prawo.pl (19 kwietnia 2019 r.) – https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/niewaznosc-postepowania-w-procedurze-cywilnej-opinia-eksperta,397708.html

.