Seminarium doktorskie Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW

prowadzone pod kierunkiem profesorów Tadeusza Erecińskiego i Karola Weitza
spotkania we wtorki godz. 17:00, Collegium Iuridicum I, sala 209ROK AKADEMICKI 2023/24


ROK AKADEMICKI 2022/23


ROK AKADEMICKI 2021/22


ROK AKADEMICKI 2020/21


ROK AKADEMICKI 2019/20


ROK AKADEMICKI 2018/19


ROK AKADEMICKI 2017/18


ROK AKADEMICKI 2016/17


ROK AKADEMICKI 2015/16


ROK AKADEMICKI 2014/15


WYBRANE WCZEŚNIEJSZE SEMINARIA KATEDRY


 • dr Marcin M. Cieśliński (WPiA UW), Zaspokajające zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych na podstawie art. 755 § 2-1 k.p.c., 17 czerwca 2014 r.
 • mgr Stanisław Sołtysik (WPiA UW), Interes przystępującego do postępowania zgodnie z art. 185 u.p.z.p. – próba rozstrzygnięcia problemów interpretacyjnych, 13 maja 2014 r.
 • dr Aneta Łazarska, Procesowe problemy w sprawach o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego, 15 kwietnia 2014 r.
 • dr Tadeusz Zembrzuski (WPiA UW), Zasądzenie kwoty na rzecz wierzyciela w egzekucji świadczeń niepieniężnych (astreinte), 14 stycznia 2014 r.
 • mgr Adelina Prokop (WPiA UW), Rozstrzygnięcie eksperckie (expert determination) jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów, 10 grudnia 2013 r.
 • mgr Adam Jaworski (WPiA UW), Uprawnienie organizacji pozarządowej do wytaczania powództw – uwagi de lege lata i de lege ferenda, 15 października 2013 r.
 • dr Marcin Dziurda, Szczególna zdolność sądowa – wybrane zagadnienia teoretyczne, 11 czerwca 2013 r.
 • mgr Jacek Kudła (WPiA UW), Podnoszenie zarzutów materialnoprawnych przeciwko orzeczeniu z innego państwa członkowskiego UE w kontekście wyroku TSUE z 13 października 2011 r., C-139/10 „Prism Investments”, 15 maja 2013 r.
 • mgr Agnieszka Gołąb (WPiA UW), Umorzenie zawieszonego postępowania przez sąd pierwszej instancji – wybrane zagadnienia, 16 kwietnia 2013 r.
 • mgr Karol Czepukojć, Zdolność sądowa i legitymacja procesowa powoda w sprawie o uchylenie uchwały zgromadzenia udziałowców spółki kapitałowej, 19 marca 2013 r.
 • mgr Stanisław Sołtysik (WPiA UW), Klauzula porządku publicznego jako przesłanka odmowy uznania wykonalności orzeczenia arbitrażowego w rozumieniu art. V ust. 2 lit. b Konwencji Nowojorskiej. Charakter, treść, interpretacja. Procesowy porządek publiczny, 26 lutego 2013 r.
 • dr Piotr Rylski (WPiA UW), Pojęcie uczestnika postępowania nieprocesowego, 15 stycznia 2013 r.
 • dr Marcin Dziurda, Szczególna zdolność sądowa, 11 grudnia 2012 r.
 • mgr Anna Sulich, Wybrane zagadnienia dotyczące wprowadzenia wierzyciela w posiadanie nieruchomości, 27 listopada 2012 r.
 • mgr Adam Jaworski (WPiA UW), Powództwo prokuratora o unieważnienie czynności prawnej, 23 października 2012 r.
 • mgr Ewelina Kajkowska, Wielostopniowe klauzule arbitrażowe, 19 czerwca 2012 r.
 • dr Aneta Łazarska, Nadużycie władzy sędziowskiej, 15 maja 2012 r.
 • mgr Wojciech Jerzy Poznański, mgr Anna Sulich, Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym dokonane na mocy ustawy z dnia 16 września 2011 r. Nowa regulacja egzekucji świadczeń niepieniężnych, 17 kwietnia 2012 r.
 • mgr Adelina Prokop (WPiA UW), Wpływ zapisu na sąd polubowny na immunitet państwa w postępowaniu przed sądem powszechnym, 13 marca 2012 r.
 • mgr Małgorzata Sieńko, Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustawy – zmiany w zakresie środków zaskarżenia, 17 stycznia 2012 r.
 • mgr Radzym Wójcik, Zmiany w regulacji postępowania rozpoznawczego wprowadzone ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, 13 grudnia 2011 r.
 • mgr Andrzej Zielony (WPiA UW), Zmiany w prawie arbitrażowym we Francji i Szwajcarii. Zarys problematyki, 15 listopada 2011 r.
 • mgr Aneta Łazarska, Sędziowskie zarządzanie postępowaniem, 18 października 2011 r.
 • mgr Andrzej Zielony (WPiA UW), Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym, 19 września 2011 r. (SN)
 • dr Tadeusz Zembrzuski (WPiA UW), Związanie sądu wydanym orzeczeniem w procesie cywilnym, 22 lipca 2011 r. (SN)
 • mgr Mateusz Grochowski, Uwzględnienie wadliwości czynności prawnej w postępowaniu cywilnym, 2 czerwca 2011 r.
 • mgr Rafał Reiwer, Wybrane problemy wyłączenia sędziego w procesie cywilnym, 17 maja 2011 r.
 • dr Piotr Rylski (WPiA UW), Nierozpoznanie istoty spraw jako podstawa uchylenia przez sąd drugiej instancji orzeczenia do ponownego rozpoznania w postępowaniu cywilnym w praktyce sądów powszechnych – badania aktowe, 5 kwietnia 2011 r.
 • dr Marcin M. Cieśliński (WPiA UW), Prawo dziecka do uzyskiwania informacji i wyrażania opinii w polskim procesie cywilnym, 15 marca 2011 r.
 • mgr Wojciech Poznański, Pozycja ustrojowa i pozycja procesowa komornika sądowego, 18 stycznia 2011 r.
 • mgr Małgorzata Sieńko, Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym, 7 grudnia 2010 r.
 • mgr Aneta Łazarska, System przydziału spraw w postępowaniu cywilnym a gwarancje prawa do sądu, 16 listopada 2010 r.
 • mgr Andrzej Zielony (WPiA UW), Istota prawna wyroku sądu polubownego, 19 października 2010 r.
 • mgr Marcin M. Cieśliński (WPiA UW), Sąd rozwodowy jako sąd opiekuńczy w świetle obowiązujących przepisów postępowania zabezpieczającego, 16 marca 2010 r.
 • mgr Grzegorz Goss, Wybrane zagadnienia dotyczące związania sądu w postępowaniu cywilnym ustaleniami co do popełnienia przestępstwa zawartymi w sentencji prawomocnego wyroku karnego, 19 stycznia 2010 r.
 • mgr Aneta Łazarska, Rozważania o idei równości stron w procesie cywilnym, 7 maja 2008 r.
 • mgr Krzysztof Mikoda, Wybrane problemy legitymacji procesowej, 16 kwietnia 2008 r.
 • mgr Marek Jaślikowski, Odpowiedź na skargę kasacyjną, 19 marca 2008 r.
 • mgr Piotr Siciński, Powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej, 27 lutego 2008 r.
 • mgr Robert Obrębski (WPiA UW), Prekluzja faktów i dowodów w postępowaniu procesowym (zwykłym, gospodarczym, uproszczonym, nakazowym, upominawczym), 17 stycznia 2008 r.
 • mgr Zbigniew Miczek, Doręczenia w postępowaniu cywilnym. Czy obecne unormowania są wystarczające dla zapewnienia sprawnego przebiegu postępowania?, 19 grudnia 2007 r.
 • mgr Piotr Rylski (WPiA UW), Działanie sądu z urzędu w zakresie ustalania podstawy faktycznej rozstrzygnięcia w procesie cywilnym – zagadnienia wybrane, 21 listopada 2007 r.
 • mgr Dagmara Olczak, Przywrócenie terminu (art. 167 – 182 k.p.c.) – wybrane zagadnienia, 16 października 2007 r.
 • mgr Jarosław Kołkowski, Skuteczność zakazu rozporządzania rzeczą lub prawem jako sposobu zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych, 17 kwietnia 2007 r.
 • dr Andrzej Grzegorz Harla (WPiA UW), Podstawy ogłoszenia upadłości, 16 stycznia 2007 r.
 • mgr Maciej Cymmerman, Zagadnienie zdolności upadłościowej, 12 grudnia 2006 r.
 • mgr Robert Obrębski (WPiA UW), Instytucja procesowej kwalifikacji sprawy wobec zmian w przepisach dotyczących spraw gospodarczych, 14 listopada 2006 r.
 • dr Anna Świderska-Cicinelli (WPiA UW), Nowe tendencje we włoskim postępowaniu cywilnym, 17 października 2006 r.
 • mgr Andrzej Zielony (WPiA UW), Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego, 16 maja 2006 r.
 • mgr Piotr Rylski (WPiA UW), Zasada jawności postępowania cywilnego a możliwość rozstrzygania spraw cywilnych na posiedzeniu niejawnym, 11 kwietnia 2006 r.
 • mgr Agnieszka Matlak, Mediacja w postępowaniu cywilnym, 14 marca 2006 r.
 • dr Andrzej Grzegorz Harla (WPiA UW), Organy postępowania upadłościowego a organy postępowania cywilnego w ujęciu systemowym, 6 grudnia 2005 r.
 • mgr Tomasz Wojciechowski (WPiA UW), Zakres kognicji sądu w postępowaniu apelacyjnym, 8 listopada 2005 r.
 • dr Marcin Dziurda, Kwestia wykonywania zastępstwa Skarbu Państwa przed Sądem Najwyższym po 1 stycznia 2005 r.; Status Prokuratorii Generalnej, 18 października 2005 r.
 • mgr Tadeusz Zembrzuski (WPiA UW), mgr Andrzej Zielony (WPiA UW), Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, 10 maja 2005 r.
 • mgr Andrzej Zielony (WPiA UW), Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, 12 kwietnia 2005 r.
 • mgr Tadeusz Zembrzuski (WPiA UW), Skarga kasacyjna po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 22 grudnia 2004 r., 8 marca 2005 r.
 • mgr Tomasz Wojciechowski (WPiA UW), Apelacja w k.p.c. – wybrane zagadnienia, 15 lutego 2005 r.
 • mgr Hanna Opalska, Postępowanie zabezpieczające w sprawach o rozwód, separację i unieważnienie małżeństwa, 11 stycznia 2005 r.
 • mgr Marcin M. Cieśliński (WPiA UW), Postępowanie zabezpieczające według noweli do kodeksu postępowania cywilnego, 15 grudnia 2004 r.
 • mgr Aleksandra Łączyńska-Mendakiewicz, Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego według noweli z 2 lipca 2004 r. Cz. II, 17 listopada 2004 r.
 • mgr Aleksandra Łączyńska-Mendakiewicz, Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego według noweli z 2 lipca 2004 r. Cz. I, 13 października 2004 r.
 • mgr Tomasz Wojciechowski (WPiA UW), Apelacja w cywilnym postępowaniu uproszczonym – wybrane zagadnienia, 20 kwietnia 2004 r.
 • dr Piotr Pogonowski, Wybrane problemy obowiązywania zakazu reformationis in peius w postępowaniu cywilnym, 31 marca 2004 r.
 • mgr Marcin M. Cieśliński (WPiA UW), Problematyka zabezpieczenia roszczeń w procesie o rozwód w świetle projektu nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, 12 stycznia 2004 r.