dr hab. Tadeusz Zembrzuski prof. UW

Doktor habilitowany nauk prawnych

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Profesor uczelni w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UW (pracownik badawczo-dydaktyczny)

Pełnomocnik Dziekana WPiA UW ds. współpracy z samorządami prawniczymi

Członek Rady Wydziału Prawa i Administracji UW

Członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne na UW

Członek Rady Dydaktycznej na WPiA UW

Przewodniczący Komisji Nostryfikacyjnej RD na WPiA UW

Członek Komisji Konkursowej WPiA UW

Członek Komisji Zatrudnieniowej WPiA UW

Członek Stałej Komisji Doktorskiej nr 2 WPIA UW – prawo cywilne

Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej WPiA UW (2012-2016 r.)

Członek Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego

Radca prawny – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (WA-6777)

Wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (od 2010 r.)

Członek Komisji Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (VIII, IX, X kadencji)

Członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego (od 2009 r.)

Członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych (TNPC)

Członek Rady Naukowej Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych

Członek Rady Naukowej Polskiego Instytutu Notarialnego

Członek Rady Programowej kwartalnika Access to Justice in Eastern Europe (AJEE Journal)

Członek Rady Programowej Kwartalnika Sądowego Apelacji Gdańskiej

Członek Kolegium Recenzentów czasopism prawniczych – Access to Justice in Eastern Europe; The KES Journal; Państwo i Prawo; Kwartalnik Prawa Prywatnego; Palestra; Polski Proces Cywilny; Forum Prawnicze; Zeszyty Prawnicze; Gdańskie Studia Prawnicze, Przegląd Prawa Egzekucyjnego, Studia Iuridica Lublinensia; Studia Prawnicze KUL; Acta Iuridica Resoviensia; Monitor Prawniczy; Ius Novum; Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego; Paragraf. Studia z Prawa i Administracji.

Recenzent KES International

Członek Komisji Konkursowej TNPC i PPC na najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego

Członek Komisji Konkursowej na glosę Fundacji Court Watch Polska – Ars boni et aequi – Sztuka tego, co dobre i sprawiedliwe

Członek Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji komorniczej przy Ministrze Sprawiedliwości

W latach 2011 – 2015 członek zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego powołanego ds postępowania cywilnego

Opiekun:

 • Koła Naukowego Zawodów Prawniczych WPiA UW  (od 2023 r.)
 • Koła Naukowego Prawa Procesowego WPiA UW  (2011 – 2023 r.)
 • Prawniczego Akademickiego Klubu Turystycznego „PAKT” WPiA UW  (2009 – 2020 r.)

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) nr 0000-0001-8239-6827

Google Scholar – profil

PBN-ID: 3930011

Stopnie naukowe

Tytuł zawodowy magistra prawa w zakresie nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – stacjonarne studia magisterskie w latach 1999 – 2004 ukończone z wyróżnieniem.

Stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia  25 czerwca 2007 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Dostęp do Sądu Najwyższego a skarga kasacyjna w procesie cywilnym.

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Ereciński; recenzenci w przewodzie doktorskim: dr hab. prof. UMCS Andrzej Jakubecki, dr hab. Karol Weitz

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia 19 marca 2018 r.

Jako osiągnięcie naukowe w dyscyplinie naukowej prawo – w rozumieniu art. 16 ust. 2 ustawy stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki – wskazano monografię Nieważność postępowania w procesie cywilnym, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-8107-844-3. Recenzenci wydawniczy monografii: prof. dr hab. Karol Weitz oraz dr hab. prof. UKSW Andrzej Zieliński.

Przewodniczący Komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Kazimierz Lubiński; recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Andrzej Marciniak, prof. dr hab. Piotr Pogonowski, prof. dr hab. Feliks Zedler

Uchwałą z dnia 19 marca 2018 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego uznała ww. monografię za szczególne osiągnięcie naukowe i uznała rozprawę habilitacyjną za wyróżniającą (uchwała nr 08/03/2018/H)

uchwały Rady WPiA UW

Z dniem 1 marca 2021 r. zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim na stanowisku profesora uczelni (procedura awansowa – link).

W 2022 r. dwumiesięczny staż naukowy (marzec – kwiecień) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – link

Wyróżnienia

 • laureat Konkursu LexisNexis oraz Redakcji Przeglądu Sądowego na „książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2008 r.” za monografię Dostępność skargi kasacyjnej w procesie cywilnym – luty 2010 r.
 • medal 30-lecia Krajowej Izby Radców Prawnych „Za zasługi dla samorządu radców prawnych KIRP 1982 – 2012
 • medal 35-lecia samorządu zawodowego radców prawnych „W uznaniu zasług na rzecz samorządu radców prawnych XXX lat KIRP 1982 – 2017″  – grudzień 2012 r.
 • medal z okazji 100-lecia Sądu Najwyższego „Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej 1917-2017″ (Zarządzenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego nr 38/2017 z dnia 1 września 2017 r.)
 • laureat Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na najlepszą pracę habilitacyjną (II edycja Konkursu ku pamięci Stanisława Bukowieckiego) za monografię Nieważność postępowania w procesie cywilnym – grudzień 2018 r.
 • laureat konkursu Redakcji Przeglądu Sądowego oraz Wolters Kluwer na „książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2017 r.” za monografię Nieważność postępowania w procesie cywilnym – luty 2019 r.
 • srebrna odznaka „Zasłużony dla samorządu radców prawnych” (uchwałą Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych nr 599/X/2019 z dnia 23 października 2019 r. – grudzień 2019 r.
 • nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego – 15 listopada 2021 r.
 • statuetka Temidy za działalność na rzecz samorządu radcowskiego – wyróżnienie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie – 6 lipca 2023 r.
 • nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego – 27 października 2023 r.
 • wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe „w uznaniu wyróżniającej się działalności obejmującej inspirujące badania naukowe oraz innowacyjne prace rozwojowe – w szczególny sposób przyczyniające się do rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego i podtrzymania najlepszych tradycji Uczelni” – 15 listopada 2023 r.

Granty

 • grant naukowy w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) BOB-661-498/2023, nr 501-D122-20-0004311 na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Niszu (Serbia)
 • grant naukowy w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) BOB-661-983/2023, nr 501-D122-20-0004311 na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Sztipie (Macedonia Północna)
 • grant naukowy w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) BOB-661-164/2024, nr 501-D122-20-0004311 na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Osijek (Chorwacja)

Udział w przewodach doktorskich

Udział w postępowaniach habilitacyjnych

 • dr Joanna Studzińska – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – jako osiągnięcie naukowe wskazano monografię Interwencja uboczna w procesie cywilnym – recenzent (2019); posiedzenie komisji habilitacyjnej w dniu 12 czerwca 2019 r.
 • dr Joanna Bodio – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – jako osiągnięcie naukowe wskazano monografię Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego –  członek Komisji (2019); posiedzenie komisji habilitacyjnej w dniu 18 września 2019 r.
 • dr Marcin Dziurda – Uniwersytet Warszawski – jako osiągnięcie naukowe wskazano monografię Szczególna zdolność sądowa – sekretarz Komisji (2019-2020); posiedzenie komisji habilitacyjnej w dniu 6 marca 2020 r.
 • dr Katarzyna Gajda-Roszczynialska – Uniwersytet Śląski w Katowicach – jako osiągnięcie naukowe wskazano cykl publikacji pt. Między interesem publicznym a prywatnym-granice władzy sądzenia w postępowaniu cywilnym  – recenzent (2020); posiedzenie komisji habilitacyjnej w dniu 28 września 2020 r.