Rozstrzygnięto Konkurs Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego (IV edycja).

Nadesłane prace magisterskie były oceniane przy uwzględnianiu kryteriów: przydatności praktycznej i aktualności tematu, zgodności tytułu pracy magisterskiej z jej treścią, komplementarności wykorzystanej literatury i orzecznictwa, merytorycznej zawartości pracy oraz poprawności i nowatorskości sformułowanych konkluzji, poprawności językowej oraz wyczerpania tematu.

W skład Komisji Konkursowej wchodzili:

  • prof. dr hab. Feliks Zedler (przewodniczący)
  • prof. dr hab. Andrzej Marciniak
  • dr hab. prof. UWr Łukasz Błaszczak
  • dr hab. Tadeusz Zembrzuski
  • dr Katarzyna Gajda-Roszczynialska (sekretarz)

 

Jednomyślną decyzją Komisji Konkursowej przyznano:

Pierwszą nagrodę ex aequo: mgr Szymon Jelonek za pracę magisterską pt. Charakter decyzji administracyjnej i jej mocy wiążącej w postępowaniu cywilnym oraz mgr Maciej Budzyński za pracę magisterską pt. Dopuszczalność dowodów uzyskanych niezgodnie z prawem w postępowaniu cywilnym. Laureaci są absolwentami Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Drugą nagrodę ex aequo: mgr Zofia Kubicka – Grupa za pracę magisterską pt. Rola sądu opiekuńczego w sprawach o kontakty z dzieckiem oraz mgr Monika Pierzchlewicz za pracę magisterską pt. Uprawnienia procesowe wierzycieli upadłościowych w polskim i niemieckim postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego.

Trzeciej nagrody oraz wyróżnień nie przyznano.

 

Informacja o wynikach konkursu została zamieszczona w PPC 2019, nr 1, s. 7

 

strona TNPC – link

Kategorie: Aktualności