Stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia  25 czerwca 2007 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Dostęp do Sądu Najwyższego a skarga kasacyjna w procesie cywilnym

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Ereciński; recenzenci w przewodzie doktorskim: dr hab. prof. UMCS Andrzej Jakubecki, dr hab. Karol Weitz

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia 19 marca 2018 r.

Jako osiągnięcie naukowe w dyscyplinie naukowej prawo – w rozumieniu art. 16 ust. 2 ustawy stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki – wskazano monografię Nieważność postępowania w procesie cywilnym, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-8107-844-3. Recenzenci wydawniczy monografii: prof. dr hab. Karol Weitz oraz dr hab. prof. UKSW Andrzej Zieliński

Przewodniczący Komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Kazimierz Lubiński; recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Andrzej Marciniak, prof. dr hab. Piotr Pogonowski, prof. dr hab. Feliks Zedler

 

Promotor pomocniczy:

  • mgr Bartosz Wołodkiewicz, 2016 – obecnie, rozprawa doktorska pt. Ustanowienie jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012, doktorant stacjonarny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
  • mgr Jacek Kudła, 2016 – obecnie, rozprawa doktorska pt. Jurysdykcja krajowa w sprawach dotyczących ubezpieczeń według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012, doktorant stacjonarny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego