Uchwałą nr 339 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 27 marca 2023 r. oraz uchwałą nr 62 Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UW z dnia 16 maja 2023 r. zostałem powołany do Komisji ds. oceny śródokresowej w ramach dyscypliny nauki prawne z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

W skład komisji wchodzą ponadto prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska (Uniwersytet Łódzki) oraz dr Robert Rybski (Uniwersytet Warszawski). Powierzono mi funkcję Przewodniczącego Komisji.