W najnowszym numerze Palestry (2023, nr 8) ukazał się artykuł mojego autorstwa pt. „Dokąd zmierza ochrona konsumenta w procesie cywilnym?„.

Został on opracowany na kanwie wystąpienia na konferencji naukowej „Dokąd zmierzasz proceduro? Aktualne problemy prawa postępowania cywilnego?”, która odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w dniu 29 maja 2023 r. (link do wydarzenia – tutaj).Abstrakt:

Ochrona indywidualnych oraz grupowych interesów konsumentów z uwzględnieniem koncepcji konsumenckiego prawa do sądu powinna być realizowana zarówno na płaszczyźnie europejskiej, jak i krajowej. Potrzeba wzmacniania pozycji procesowej tzw. strony słabszej w postępowaniu cywilnym jest zagadnieniem złożonym i wieloaspektowym. Utworzenie przez ustawodawcę nowego postępowania odrębnego w sprawach z udziałem konsumentów stanowi przejaw realizacji zasady sprawiedliwości wyrównującej, która wprowadza ustawową dyskryminację w obszarze prawa procesowego cywilnego. Należy podać w wątpliwość, czy obecny kształt tego postępowania zawiera aż tyle istotnych odstępstw od zwykłego procesu, które uzasadniałyby nadawanie mu tego charakteru. Przedmiotowe rozważania wpisują się w szerszą dyskusję dotyczącą struktury, kształtu i aktualności ustawy procesowej.
Cały numer poświęcony problematyce prawa procesowego – pobierz


Czasopismo jest dostępne na zasadzie „open access”.