W najnowszym numerze czasopisma Зборник Радова Правног Факултета у Нишу / Collection of Papers. Faculty of Law. Nis (2023, nr 98, s. 37 – 49) ukazał się opublikowany w języku angielskim artykuł mojego autorstwa pt. Evolvement of Consumer Rights Protection in Polish Judicial Proceedings. Podjęto w nim problematykę ewolucji ochrony konsumenta w polskim prawie procesowym. Zachęcam do lektury.


Publikacja jest związana z realizacją grantu naukowego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) BOB-661-498/2023, nr 501-D122-20-0004311 na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Niszu (Serbia) – link.

Zawartość numeru / spis treści – zobaczW numerze opublikowano również artykuł autorstwa dr Magdaleny Skibińskiej pt. „The Presence of Ius Commune Procedure Features in Modern Polish Civil Proceedings” (s. 135 – 154) – link.
Strona internetowa czasopisma – link

Czasopismo jest dostępne na zasadzie open access – link