Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „EU at the Crossroads – Ways to Preserve Democracy and Rule of Law” organizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Osijek (Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Republika Chorwacji) odbędzie się w dniach 13-14 czerwca 2024 r. (czwartek – piątek).

Poddane zostaną analizie prawne i ekonomiczne aspekty członkostwa w Unii Europejskiej w podejściu multidyscyplinarnym, zwłaszcza w odniesieniu do bieżących kwestii związanych z otoczeniem instytucjonalnym Unii, ram prawnych i wpływu prawa unijnego na poszczególne dziedziny prawa Państw Członkowskich, a także wyzwań gospodarczych stojących przed Wspólnotą oraz Państwami Członkowskimi. Wyniki badań opublikowane zostaną na łamach recenzowanej publikacji seryjnej „Seria zagadnień i wyzwań prawa UE i porównawczego – ECLIC”.


„Na konferencji będę miał zaszczyt wygłosić referat pt. Na konferencji będę miał zaszczyt wygłosić referat pt. „Remedying the Judiciary System in Poland – Restoring the Rule of Law”. Wydział Prawa i Administracji będzie reprezentowany także przez mgr Magdalenę Hilt („JUdicial Independence – a Matter of Common Standards or Contexts”) oraz mgr Mariannę Iaroslavską („The Impact of CJEU Case Law on the Admissibility of the Proceedings in Polish Civil Procedure.”).Strona internetowa konferencji – link

Wydział Prawa w Osijek – link