Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego – konsekwencje zmian” organizowana przez Wydawnictwo Wolters Kluwer oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jest planowana na dzień 18 czerwca 2020 r. (czwartek) w godz. 9:30 – 16:30. Hotel Westin Warsaw.

.

Termin konferencji może ulec zmianie.

.

.

Nowelizacja z 4 lipca 2019 r., która wprowadziła najszersze zmiany w przeszło półwiecznej historii obowiązywania polskiej ustawy procesowej, wywołuje coraz więcej niejasności i wątpliwości, z którymi zmaga się praktyka. Trudności praktyczne wynikające z nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego piętrzą się i narastają, stanowiąc wyzwanie zarówno dla sędziów, jak i dla adwokatów i radców prawnych reprezentujących interesy swoich klientów.

Wyzwaniem dla praktyki jest stosowanie nowych uregulowań, które radykalnie zmieniły kształt procesu cywilnego, m.in. w zakresie sposobu organizacji postępowania, reguł koncentracji materiału procesowego, postępowania dowodowego czy zaskarżania orzeczeń. Kłopoty generuje przywrócone sformalizowane postępowanie w sprawach gospodarczych, istotnie przebudowano inne postępowania odrębne. Liczne „pułapki procesowe” wynikają także z nowelizacji ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Co istotne, ustawodawca przyjął zasadę bezpośredniego stosowania przepisów nowych. Większość z nich ma zatem zastosowanie także w sprawach wszczętych przed wejściem nowelizacji w życie, a zaledwie trzymiesięczne vacatio legis utrudniało choćby pobieżną analizę wprowadzonych rozwiązań.

To nagromadzenie zmian – z których liczne miały charakter radykalny, odwracający dotychczas obowiązujące zasady – stanowi ogromne wyzwanie dla zawodowych prawników. Zarówno sędziowie, jak i strony oraz ich zawodowi pełnomocnicy muszą wziąć na siebie ciężar stosowania nowych przepisów, a zwłaszcza ich wkomponowania w dotychczasowe konstrukcje procesowe, co niejednokrotnie wymaga zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń. Jest to tym trudniejsze, że poszczególne zmiany wpływają wzajemnie na siebie, a nowelizacja nie zawsze jest wewnętrznie spójna, także w zakresie terminologii stosowanej w nowych regulacjach. Wiele zdawkowych regulacji ustawowych wymaga doprecyzowania i wyjaśnienia już na sali sądowej. Prawnicy wielokrotnie przekonują się, że tradycyjna, literalna wykładnia nowych regulacji zawodzi, co wymaga nieraz sięgania do wykładni celowościowej i systemowej oraz bacznej obserwacji tworzącej się linii orzeczniczej.

.

Kategorie: Aktualności