25 lutego 2021 r. dokonano rozstrzygnięcia XII edycji Konkursu na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Konkurs był organizowany przez redakcję miesięcznika Przegląd Sądowy i Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

.

Informacje o wydarzeniu – portal Prawo.pl – zobacz

.

Sąd konkursowy obradujący pod kierownictwem sędziego SN w st. spocz. Jacka Gudowskiego (członka Kolegium Redakcyjnego Przeglądu Sądowego) przyznał tytuł „książki prawniczej najbardziej przydatnej w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2019 r.” książce dr. hab. Wojciecha Jasińskiego z Katedry Postępowania Karego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego pt. „Nielegalnie uzyskane dowody w procesie karnym. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania„.

.

W sposób szczególny cieszy przyznanie nagrody specjalnej Koledze z Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW dr. hab. Marcinowi Dziurdzie za książkę pt. „Szczególna zdolność sądowa„, która jest obowiązkową pozycją dla każdego procesualisty. W monografii wszechstronnie i kompleksowo omówiono problemy związane z udziałem w postępowaniu cywilnym struktur wyposażonych w szczególną zdolność sądową, które przysługuje na podstawie przepisów odrębnych od art. 64 k.p.c.

.

Książki zgłoszone do konkursu:

 • J. Bieluk, Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2019
 • Ł. Błaszczak, Zarzut potrącenia w procesie cywilnym (art. 203-1 k.p.c.), Wolters Kluwer, Warszawa 2019
 • Z. Brodzisz, Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji, C.H. Beck, Warszawa 2019
 • B. Bugajski, Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, Wolters Kluwer, Warszawa 2019
 • M. Dziurda, Szczególna zdolność sądowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2019
 • G. Glanowski, Umowa o świadczenie zdrowotne, Wolters Kluwer, Warszawa 2019
 • K. Gmerek, Rozprawa sądowa jako zdarzenie komunikacji społecznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019
 • G. Goniewicz, Środki probacyjne. Przesłanki stosowania w ujęciu prawnoporównawczym, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, Kraków 2019
 • A. Grzelak (red.), Ochrona danych osobowych w sądach i prokuraturze, Wolters Kluwer, Warszawa 2019
 • W. Jasiński, Nielegalnie uzyskane dowody w procesie karnym. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania, Wolters Kluwer, Warszawa 2019
 • P. Kardas, Zarządzanie konfliktem, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, Kraków 2019
 • K. Kaszubowski, Decyzja reformatoryjna organu odwoławczego w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2019
 • K. Kazimierczak, Konkubinat. Rozliczenia majątkowe. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych, C.H. Beck, Warszawa 2019
 • M. Laskowski, Uchybienie godności urzędu sędziego jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2019
 • D. Lubasz (red.), Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2019
 • M. Małecki, Przypisanie winy. Podstawy teorii ekskulpantów, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, Kraków 2019
 • M. Małecki, S. Tarapata, W. Górowski, T. Sroka, M. Iwański, D. Zając, M. Pyrcak-Górowska, J. Jodłowski, K. Witkowska-Moździerz, W. Zontek, Przestępstwa narkotykowe i dopalacze komentarz, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, Kraków 2019
 • K. Małysa-Ptak, Kontrola działalności administracji publicznej sprawowana przez sądy powszechne, Wolters Kluwer, Warszawa 2019
 • K. Mamak, Rewolucja cyfrowa a prawo karne, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, Kraków 2019
 • K. Nazar, Kazirodztwo. Studium prawnokarne i kryminologiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019
 • M. Orecki, Sądownictwo polubowne a sądy państwowe wobec zasady nieingerencji sądu państwowego w działalność sądu polubownego i jego skład, Wolters Kluwer, Warszawa 2019
 • K. Osajda, A. Grebieniow, Sąd Najwyższy Rzeczpospolitej Polskiej. Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Materiały Naukowe, wyd. VII („Kredyty walutowe. Węzłowe zagadnienia”. Analiza ukazała się w periodyku „Studia i Analizy Sądu Najwyższego Materiały Naukowe” (t. VII / 2019).), Biuro Studiów i Analiz SN, Warszawa 2019
 • Ł. Pilarczyk, Obowiązek naprawienia szkody w prawie karnym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019
 • J. Piórkowska-Flieger, Skutek czynu zabronionego w polskim prawie karnym, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2019
 • M. Raczkowski, Grupa spółek w świetle prawa pracy. Koncepcja pracodawców powiązanych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019
 • A. Rychlewska-Hotel, Zasada nullum crimen sine lege jako wymóg przewidywalności konsekwencji prawnokarnych, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, Kraków 2019
 • A. Sakowicz, Prawo do milczenia w polskim procesie karnym, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2019
 • M. Sarnowiec-Cisłak, Klauzula odraczająca w praktyce sądów administracyjnych, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, Toruń 2019
 • B. Stelmach, Roszczenia uzupełniające roszczenie windykacyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2019
 • M. Strzała, Oświadczenie woli wyznaniowej osoby prawnej, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019
 • M. Taborowski, Mechanizmy ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej. Studium przebudzenia systemu ponadnarodowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2019
 • S. Tarapata, Przypisanie sprawstwa skutku w sensie dynamicznym w polskim prawie karnym, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, Kraków 2019
 • K. Wala, Wykroczenie nieobyczajnego wybryku na tle pozostałych wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2019
 • M. Wincenciak, Przedawnienie w polskim prawie administracyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
Kategorie: Aktualności