.

W najnowszym numerze Monitora Prawniczego (2021, nr 7) ukazał się artykuł mojego autorstwa pt. Złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń (s. 379 – 383). Zachęcam do lektury.

.

.

Abstrakt:

W postępowaniu klauzulowym sąd bada kwestie formalne umożliwiające dokonanie oceny, czy tytuł egzekucyjnym może uzyskać przymiot wykonalności, a więc czy może stanowić podstawę egzekucji. Złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności jako czynność przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia przerywa bieg przedawnienia, przy czym o ziszczeniu się tego skutku decyduje samo dokonanie czynności przez uprawnionego, a nie późniejsza treść rozstrzygnięcia sądu. Czynności procesowe nie unicestwiają skutków materialnoprawnych, chyba że ustawodawca wprost powiąże z nimi taki skutek.

.

Filing of a request for appending an enforcement clause and interruption of the limitation period for claims. In the proceedings for appending an enforcement clause the court examines formal issues which allow to evaluate whether an enforcement order may become enforceable, that is may be a basis for enforcement. Filing of a request for appending an enforcement order, as an act undertaken directly either to assert/determine or satisfy/secure a claim, interrupts the limitation period, the realization of this effect being decided by the very act of the entitled person rather than the later decision of the court. Procedural acts do not invalidate substantive law consequences, unless the legislator directly binds such an effect therewith.

.

Kategorie: Aktualności