Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się przygotowana pod redakcją naukową dr. Aleksandry Orzeł-Jakubowskiej oraz moją książka pt. Konstytucyjne aspekty procesu cywilnego – Warszawa 2023, ss. 448, ISBN: 978-83-8286-875-3.


Koncepcja książki nawiązuje do ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tym samym tytułem, która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 4 – 5 grudnia 2021 r. Artykuły złożyli sędzia SN w st. spocz. Jacek Gudowski, sędzia SO Robert Bury, Monika Cichorska, Piotr Eugeniusz Dąbrowicz, Dorota Frankowska, dr Jakub Grygutis, Marianna-Elizabet Iaroslavska, Franciszek Koszelnik, Dominika Kuna, Franciszek Podłęcki, Konrad Rydel, Mateusz Sierzan, Szymon Staszak, Rafał Stronk, Paweł Wieczorek, Mateusz Winczura oraz  Paulina Zaborowska.

Postępująca deformacja systemu prawa procesowego powodowana tzw. reformami wprowadzonymi w ostatnich latach mnoży wątpliwości i skłania do stawiania pytań o zgodność mechanizmów prawnych oraz modyfikowanych instytucji procesowych ze standardami konstytucyjnymi. Podważanie dorobku orzecznictwa i doktryny oraz fundamentalnych dla procesu zasad – dokonywane zazwyczaj pod hasłami przyspieszania, usprawniania i upraszczania procedur – intensyfikuje potrzebę prokonstytucyjnej wykładni przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz bezpośredniego stosowania Konstytucji w praktyce orzeczniczej.

Książka zawiera zbiór opracowań dotyczących konstytucyjnych aspektów procesu cywilnego, podkreśla rolę i znaczenie konstytucjonalizacji prawa sądowego, z jednej strony zakotwiczonego w aksjologii, z drugiej zorientowanego na wyzwania współczesności. Autorzy poruszają zróżnicowane i aktualne zagadnienia z zakresu postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego. Nie zabrakło także rozważań odnoszących się do kwestii ustrojowych, będących przedmiotem bieżącej debaty w środowisku prawniczym. Przygotowane analizy akcentują znaczenie stanowienia jasnych reguł postępowania i ich przewidywalnego stosowania dla ochrony konstytucyjnych praw i wolności.

Publikacja jest przeznaczona zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, radców Prokuratorii Generalnej RP, komorników sądowych, jak i dla przedstawicieli nauki prawa, w tym zwłaszcza prawa cywilnego i prawa konstytucyjnego.


informacja o książce na stronie WPiA UW – link


Książka w księgarni internetowej – link