Ukazała się publikacja pokonferencyjna pt. The State, Security and Human Rights in the Digital Era ? Statul, securitatea şi drepturile omului în era digitală pod red. R. Ciobanu, V. Mocanu, I.-R. Iordanov, N. Creciun, Chișinău 2023 (Republika Mołdawii), w której opublikowany został artykuł mojego autorstwa pt. Remote Court Hearings in Polish Judicial Civil Proceedings – Manifestation of Justice or Aftermath of the Epidemic? (s. 140 – 150).

W publikacji poddano analizie problematykę zdalnej rozprawy w polskim sądowym postępowaniu cywilnym jako przejaw informatyzacji wymiaru sprawiedliwości oraz następstwo epidemii. Zwrócono uwagę, że już wcześniej dokonywane w Polsce zmiany prawne osłabiły zasadę jawności w postępowaniu cywilnym w wyniku multiplikowania ograniczeń i odstępstw od niej. Informatyzacja postępowania sądowego również stanowiła wyzwanie dla problematyki jawności. Pozytywnie oceniono jednak regulacje epidemiczne, które zrealizowały wieloletnie postulaty kompleksowej implementacji środków komunikacji online w postępowaniu cywilnym. Zaprezentowano rozwiązania, zgodnie z którymi rozprawę lub posiedzenie jawne można przeprowadzać przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, przy czym osoby w nim uczestniczące, w tym członkowie składu orzekającego, nie muszą przebywać w budynku sądu. Wyjaśniono, w jaki sposób epidemia COVID-19 w trwały sposób odmieniła funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
Publikacja dostępna jest na zasadzie open access – link