Rozstrzygnięto Konkurs Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego (VII edycja – 2021).

W skład komisji konkursowej wchodzili: prof. dr. hab. Feliks Zedler (przewodniczący, Uniwersytet SWPS w Poznaniu), prof. dr hab. Łukasz Błaszczak (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska (Uniwersytet Śląski), prof. UR dr hab. Anna Kościółek (Uniwersytet Rzeszowski), prof. UW dr hab. Tadeusz Zembrzuski (Uniwersytet Warszawski).

.

Nadesłane prace magisterskie (obronione w roku akademickim 2020/21) były oceniane przy uwzględnianiu kryteriów: przydatności praktycznej i aktualności tematu, zgodności tytułu pracy magisterskiej z jej treścią, komplementarności wykorzystanej literatury i orzecznictwa, merytorycznej zawartości pracy oraz poprawności i nowatorskości sformułowanych konkluzji, poprawności językowej oraz wyczerpania tematu.

Pierwszą nagrodę ex-aequo otrzymali: mgr Iga Kozioł za pracę magisterską pt. Sądowe uzgodnienie płci metrykalnej osoby transseksualnej napisaną na pod kierunkiem prof. dr. hab. Pawła Grzegorczyka (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz mgr Klaudia Pluta za pracę magisterską pt. Postępowanie w sprawach o odebranie dziecka uprowadzonego z zagranicy napisaną na tej samej uczelni pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Marcina Walasika.

Drugą nagrodę otrzymała mgr Iga Mikulska za pracę magisterską pt. Roszczenie o udzielenie informacji w świetle prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Jakubeckiego (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), a trzecią nagrodę mgr Joanna Wójcik za pracę magisterską pt. Postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie napisaną pod kierunkiem prof. UŚ dr. hab. Krystiana Markiewicza.

.

.

Kategorie: Aktualności