W najnowszym numerze Państwa i Prawa (2019, nr 6) ukazał się artykuł mojego autorstwa pt. Skarga nadzwyczajna w polskim postępowaniu cywilnym (s. 123 – 138).

.

Pewność prawna wymaga poszanowania zasady prawomocności formalnej wyroków oraz powagi rzeczy osądzonej w postępowaniu cywilnym. System środków odwoławczych w polskim postępowaniu cywilnym znacznie się zmienił na przestrzeni ostatnich lat. Ustawa o Sądzie Najwyższym z dnia 8 grudnia 2017 r. wprowadziła nowy środek prawny pozwalający na uchylenie ostatecznych wyroków kończących postępowanie. Wspomniany środek nosi nazwę „nadzwyczajnej skargi”. Jest to nadzwyczajny środek odwoławczy o szerokim zastosowaniu merytorycznym i czasowym. Umożliwia kwestionowanie ostatecznych wyroków bez względu na to, czy w trakcie danego postępowania zastosowano jakiekolwiek środki prawne, oraz rodzaj zastosowanych środków. Chociaż strony postępowania cywilnego uzyskały kolejny nadzwyczajny środek odwoławczy, nie mają one rzeczywistego wpływu na jego stosowanie. W literaturze dominują obawy, że porządek prawny i funkcjonowanie całego systemu sprawiedliwości mogą zostać zakłócone. Nie należy zakładać a priori, że nowy nadzwyczajny środek odwoławczy zdestabilizuje system prawny w Polsce – choć pewne problemy operacyjne wydają się prawdopodobne.

.

.

Tekst został opublikowany także w języku angielskim (Extraordinary Complaint in Civil Proceedings under the Polish Law) na łamach AJEE Juurnal (Access to Justice in Eastern Europe) 2019, nr 1, s. 31 – 44 – link

Kategorie: Aktualności