W dniu 17 listopada 2023 r. w gmachu Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Prawo spadkowe – notariusz wobec wyzwań współczesności. Wydarzenie było organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Izbę Notarialną w Warszawie oraz Polski Instytut Notarialny (POLINOT). Konferencja miała charakter hybrydowy – stacjonarny oraz transmisja online, która zgromadziła kilkuset słuchaczy.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal Prawo.pl. Partnerami konferencji były Wydawnictwa Wolters Kluwer oraz C.H. Beck, a także Koło Naukowe Zawodów Prawniczych WPiA UW.Konferencja z udziałem przedstawicieli nauki prawa oraz praktyków dokonujących na co
dzień czynności z zakresu prawa spadkowego koncentrowała się wokół najbardziej aktualnych
problemów prawa spadkowego, w szczególności związanych z wejściem w życie regulacji
dotyczącej fundacji rodzinnej – przedstawiona została architektura prawna nowej instytucji
prawnej oraz kontekst międzynarodowy.

Podjęta została problematyka umowy zrzeczenia się dziedziczenia po nowelizacji kodeksu
cywilnego oraz ostatnich zmian w regulacji zachowku. Osobne uwagi poświęcone zostały
zasadom rządzącym dokumentowaniem otwarcia i ogłoszenia testamentu oraz wykładni
testamentu przez notariusza poświadczającego dziedziczenie. Uczestnicy mogli
zapoznać się z problematyką dopuszczalności i zakresu sprostowania oraz uzupełnienia aktu
poświadczenia dziedziczenia, a także postępowania w sprawie uchylenia aktu poświadczenia
dziedziczenia.

Poruszone zostało zagadnienie jurysdykcji do przyjęcia oświadczenia dotyczącego
odpowiedzialności za długi spadkowe oraz szczególnie skomplikowana kwestia przyjęcia i
odrzucenia spadku w wypadku wielości transmitariuszy. Nie zabrakło uwag odnoszących się
do bezskuteczności odrzucenia spadku oraz postępowania w sprawie złożenia oświadczenia o
odrzucenie spadku.Sprawozdanie z konferencji zostanie opublikowane na łamach Nowego Przeglądu Notarialnego.

Transmisja YouTube – link do nagrania
Na portalu Prawo.pl opublikowano materiały związane z wydarzeniem:

  • Zapowiedź wydarzenia – link
  • Sprostowanie aktów notarialnych wymaga legislacyjnych poprawek – link