Z początkiem semestru letniego 2020/21 szeregi Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW zasilą i wzmocnią nowi pracownicy badawczo-dydaktyczni – dr Aleksandra Orzeł-Jakubowska oraz dr Stanisław Sołtysik.

W bieżącym roku akademickim oboje będą prowadzić warsztaty z postępowania cywilnego, w trakcie studiów doktoranckich prowadzili ćwiczenia z tego przedmiotu.

Życzymy sukcesów i dalszego dynamicznego rozwoju naukowego.

.

Radca prawny; doktorantka studiów stacjonarnych na WPiA UW w latach 2013-2018. Rozprawę doktorską pt. Sądownictwo polubowne w świetle standardów konstytucyjnych obroniła z wyróżnieniem w dniu 25 listopada 2019 r.

Jest zaangażowana w konkursy typu moot court oraz turnieje mediacyjne i negocjacyjne. W czasie wolnym słucha muzyki rockowej, uprawia wspinaczkę skałkową i żegluje.

Najważniejsze publikacje naukowe:

  • Zawarcie klauzuli arbitrażowej przez odesłanie do innego dokumentu w kontekście uznawania i wykonywania wyroków arbitrażowych w międzynarodowym arbitrażu handlowym (współautor: J. Szpara) [w:] M. Dumkiewicz, K. Kopaczyńska-Pieczniak, J. Szczotka (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, Warszawa 2020
  • The Right to Be Unheard? Recognition and Enforcement of Anti-suit Injunctions Issued by Arbitrators in the EU (współautor: P. Marcisz), Journal of International Dispute Settlement 2019, t. 10, nr 1
  • Dostęp do informacji publicznej zawartej w wyrokach arbitrażowych, Państwo i Prawo 2018, nr 2;
  • Anti-suit injunctions wydawane przez sądy polubowne w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.05.2015 r., C-536/13, Gazprom (współautor P. Marcisz), Polski Proces Cywilny 2017, nr 3;
  • Glosa do wyroku SN z 13.02.2014 r., V CSK 45/13, Orzecznictwo Sądów Polskich 2015, nr 6.

.

Adwokat; doktorant studiów stacjonarnych na WPiA UW w latach 2011-2017. Rozprawę doktorską pt. Podstawy odmowy uznania i wykonania zagranicznego orzeczenia arbitrażowego według Konwencji nowojorskiej obronił z wyróżnieniem w dniu 21 maja 2018 r. Rozprawa została opublikowana w formie monografii nakładem Wydawnictwa C.H. Beck – link.

Lubi chodzić po górach, podnoszenie ciężarów, literaturę faktu (i nie tylko) oraz muzykę wszelaką, z inklinacją ku cięższym brzmieniom.

Najważniejsze publikacje naukowe:

  • Komentarz do art. 210, 212, 740-742 k.p.c., 68-69 u.k.s.c. [w:] T. Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz, Warszawa 2020;
  • Podstawy odmowy uznania i wykonania zagranicznego orzeczenia arbitrażowego według Konwencji nowojorskiej, Warszawa 2019;
  • Interes przystępującego do postępowania odwoławczego zgodnie z art. 185 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Polski Proces Cywilny 2014, nr 4;
  • Jurysdykcja trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych a kwestia rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 2013, t. 12.

.

Kategorie: Aktualności