W minionym 2021 roku uczestniczyłem w dwudziestu czterech konferencjach naukowych. Wygłosiłem jedenaście referatów, w tym dwa w języku angielskim.

Referent:

 • Ograniczenia jawności postępowania w sprawach cywilnych w dobie pandemii – potrzeba chwili czy trwałe rozwiązanie?; XXII Konferencja WPiA UW pt. „Prawo w czasie pandemii Covid-19”, Uniwersytet Warszawski, 12 marca 2021 r. (online)
 • Zaufanie strony a odmowa sporządzenia przez pełnomocnika nadzwyczajnego środka zaskarżenia; II Ogólnopolska Konferencja Aksjologiczna pt. „Tajemnica zawodowa i inne instrumenty ochrony zaufania do przedstawicieli wolnych zawodów prawniczych w postępowaniu cywilnym”, Uniwersytet Łódzki, 26 marca 2021 r. (online)
 • Bezwzględny przymus adwokacko-radcowski – tradycje i wyzwania współczesności; konferencja naukowa pt. „Zawody Zaufania Publicznego – tradycje i wyzwania współczesności”, Uniwersytet Szczeciński, 16 kwietnia 2021 r. (online)
 • Rozpoznawanie spraw cywilnych na posiedzeniu niejawnym w dobie pandemii; konferencja naukowa pt. „Nieodpłatna pomoc prawna w dobie pandemii – wnioski de lege lata i de lege ferenda”, Uniwersytet w Białymstoku, 22 kwietnia 2021 r. (online)
 • System środków zaskarżenia – uczestnik dyskusji w panelu eksperckim; konferencja naukowa pt. „System środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym po nowelizacji k.p.c. z 04.07.2019 r.”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 7 maja 2021 r. (online)
 • Dowód prima facie w dochodzeniu roszczeń z tytułu błędów medycznych, konferencja naukowa pt. „Pacjent i personel medyczny wobec praktycznych problemów prawnych”, Uniwersytet Szczeciński, 9 czerwca 2021 r. (online)
 • Funkcje i cele egzekucji sądowej, konferencja naukowa pt. „Prawa wierzyciela a ochrona dłużnika w egzekucji”, Uniwersytet Jagielloński, 11 czerwca 2021 r.
 • Special Proceedings in Commercial Matters in Poland – needful or needless?, konferencja naukowa pt. „First academic readings in memory of Professor Gratsiella V. Pronska”, Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Kijów, 1 października 2021 r.
 • Claims and Evidence – Processual Concentration System in The Polish Civil Proceedings, konferencja naukowa pt. „Нові тенденції розвитку цивільного процесу України та Польщі” („New Trends in the Develoment of the Civil Process of Ukraine and Poland”), Odeska Akademia Prawnicza, Odessa, 21 października 2021 r.
 • Nieistnienie orzeczenia a nieważność postępowania – narastające wątpliwości z perspektywy stron i uczestników postępowania cywilnego, konferencja naukowa pt. „Wymiar sprawiedliwości w Polsce – perspektywa przyszłości”, Naczelna Rada Adwokacka oraz Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA, Warszawa, 20 listopada 2021 r.
 • Prawda jako wartość sprawiedliwego procesu, konferencja naukowa pt. „Poszukiwanie prawdy w procesie cywilnym – ideał czy rzeczywistość?”, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Radom, 26 listopada 2021 r.

Moderator:

 • V Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych pt. „Postępowanie nieprocesowe – ewolucja i kierunki zmian”, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 22 września 2021 r.
 • I Ogólnopolska Konferencja Sporów Cywilnych i Handlowych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 27 listopada 2021 r. (online)
 • II Ogólnopolska Konferencja Cywilnoprocesowa pt. „Konstytucyjne aspekty procesu cywilnego”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 4-5 grudnia 2020 r.

Uczestnik:

 • „Dylematy postępowania w sprawach naukowych”, Polska Akademia Nauk i Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 29 kwietnia 2021 r. (online)
 • „Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce. Czy covid-19 spowodował odhumanizowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów?”, Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, Nowy Tomyśl, 14 maja 2021 r. (online)
 • „Elektronizacja postępowania egzekucyjnego wyzwaniem dla wymiaru sprawiedliwości. Stan obecny i perspektywy”, Krajowa Rada Komornicza, Warszawa, 25 maja 2021 r. (online)
 • „Międzynarodowy obrót cywilny i handlowy”, Zjazd Katedr Prawa Międzynarodowego Prywatnego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 17 czerwca 2021 r. (online)
 • „Próba zapewnienia prawa do sądu w sprawach cywilnych w świetle ostatnich zmian ustrojowych i procesowych”, Uniwersytet Śląski, Katowice, 18 czerwca 2021 r. (online)
 • „Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika”, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 18-19 czerwca 2021 r. (online)
 • „Konstytucyjne granice zmian ustroju sądownictwa i statusu prawnego sędziów”, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa, 29 czerwca 2021 r. (online)
 • „Procedury chore na COVID? Jak pandemia dotknęła procedurę cywilną, karną i sądowoadministracyjną”, Rzecznik Praw Obywatelskich i Naczelna Rada Adwokacka, Warszawa, 1 lipca 2021 r. (online)
 • „Między jednolitością a odrębnościami. Rodzaje i tryby postępowania cywilnego”, Ogólnopolski Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, Uniwersytet Gdański, Gdańsk-Jastrzębia Góra, 22 – 25 września 2021 r.
 • „Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych w praktyce sądowej” III Forum Prawa Procesowego Cywilnego, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 19 listopada 2021 r. (online)
 • „Zawieszenie sądowego postępowania egzekucyjnego. Podstawy i skutki”, Uniwersytet Szczeciński i Krajowa Rada Komornicza, Szczecin, 10 grudnia 2021 r. (online)

.

Kategorie: Aktualności