.

W minionym 2021 roku ukazało się trzynaście publikacje naukowych, w tym sześć artykułów naukowych – na łamach International Journal of Procedural Law, Access to Justice in Eastern Europe, Przeglądu Sądowego, Forum Prawniczego, Monitora Prawniczego i Nowej Currendy, (dwa we współautorstwie), cztery rozdziały w monografiach (w tym jedna o charakterze podręcznikowym) i trzy opracowania komentarzowe.

.

Kolejność chronologiczna:

.

1). Meandry reguł intertemporalnych, czyli pobranie opłaty po umorzeniu postępowania egzekucyjnego, Nowa Currenda 2021, nr 1, s. 38 – 48.

.

2). Właściwość sądu w sprawach cywilnych z udziałem konsumentaPrzegląd Sądowy 2021, nr 2, s. 5 – 19.

.

3). Komentarz do art. 480-1 – 480-4 (przepisy ogólne postępowania nakazowego i upominawczego); komentarz do art. 484-1 – 497 (postępowanie nakazowe); komentarz do art. 499-505 (postępowanie upominawcze) s. 992 – 1034 [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, red. T. Wiśniewski, Warszawa 2021; komentarz do art. 480-1 – 480-4 (przepisy ogólne postępowania nakazowego i upominawczego); komentarz do art. 484-1 – 497 (postępowanie nakazowe); komentarz do art. 499-505 (postępowanie upominawcze) s. 992 – 1034.

.

4). European Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Impact on Polish Law Development [w:] On the Occassion of the 70th Anniversary of the European Convention on Human Rights, Access to Justice in Eastern Europe 2021, nr 1, s. 24 – 60 (współautor M. Dziurda, A. Gołąb).

.

5) Złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń, Monitor Prawniczy 2021, nr 7, s. 379 – 383.

.

6) Właściwość umowna i badanie właściwości sądu – aktywność sędziego czy strony? [w:] Wykonywanie zobowiązań. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Brzozowskiemu, red. K. Bilewska, W. Kocot, D. Krekora-Zając, Warszawa 2021, s. 607 – 619 (współautor B. Wołodkiewicz).

.

7) Komentarz do art. 1-2 (sprawa cywilna, droga sądowa); komentarz do art. 72-74 (współuczestnictwo procesowe); komentarz do art. 299-315 (postępowanie dowodowe) – s. 33 – 91, s. 366 – 386, s. 1265 – 1310 [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, red. T. Wiśniewski, Warszawa 2021.

.

8) Komentarz do art. 87-1 (przymus adwokacko-radcowski) oraz od art. 398-1 do art. 398-21 (skarga kasacyjna) – 22 przepisy [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. P. Rylski, Komentarze Prawa Prywatnego Beck-Ok, red. K. Osajda, Warszawa 2021,  – System Legalis C.H. Beck online.

.

9) Ograniczenia jawności postępowania w sprawach cywilnych w dobie pandemii – potrzeba chwili czy trwałe rozwiązania?, Forum Prawnicze 2021, nr 3, s. 4 – 18.

.

10) Koncentracja materiału procesowego – w poszukiwaniu właściwej drogi [w:] Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego – konsekwencje zmian, red. M. Dziurda, T. Zembrzuski, Warszawa 2021, s. 47 – 70.

.

11) The Evolution of Nullity in Civil Proceedings. Between the Germanic and the Romanic Model – Polish Perspective, International Journal of Procedural Law 2021 (publikacja w języku angielskim), s. 132 – 147.

.

12) Powództwo oczywiście bezzasadne a dostęp do ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym [w:] Dostęp do ochrony prawnej w sądowym postępowaniu cywilnym, red. K. Flaga-Gieruszyńska, R. Flejszar, E. Marszałkowska-Krześ, Warszawa 2021, s. 169 – 188.

.

13) Postępowanie cywilne [w:] Wprowadzenie do Prawa Polskiego. Skrypt dla Słuchaczy Szkół Prawa Polskiego, red. J. Turłukowski, M.P. Sadłowski, J. Chowaniec, P. Kalinowski, Warszawa 2021, s. 193 – 213.

.

Kategorie: Aktualności