Dr hab. Tadeusz Zembrzuski

Doktor habilitowany nauk prawnych

Adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

Radca prawny (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie)

Wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Członek Komisji Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (VIII, IX, X kadencji).

Członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych (TNPC)

Członek Rady Naukowej Polskiego Instytutu Notarialnego

Członek Rady Programowej kwartalnika Access to Justice in Eastern Europe (AJEE Journal)

Członek Kolegium Recenzentów czasopism prawniczych – Forum Prawnicze, Państwo i Prawo, Zeszyty Prawnicze, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego, Studia Iuridica Lublinensia, Studia Prawnicze KUL, Monitor Prawniczy

Członek Komisji Konkursowej TNPC i PPC na najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego

W latach 2011 – 2015 członek zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego powołanego ds postępowania cywilnego

Opiekun:

 • Koła Naukowego Prawa Procesowego na WPiA UW  (od 2011 r.)
 • Prawniczego Akademickiego Klubu Turystycznego „PAKT” na WPiA UW (2009 – 2020 r.)

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) nr 0000-0001-8239-6827

Google Scholar – profil

PBN-ID: 3930011

Stopnie naukowe

Tytuł zawodowy magistra prawa w zakresie nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – stacjonarne studia magisterskie w latach 1999 – 2004 ukończone z wyróżnieniem.

Stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia  25 czerwca 2007 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Dostęp do Sądu Najwyższego a skarga kasacyjna w procesie cywilnym.

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Ereciński; recenzenci w przewodzie doktorskim: dr hab. prof. UMCS Andrzej Jakubecki, dr hab. Karol Weitz

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia 19 marca 2018 r.

Jako osiągnięcie naukowe w dyscyplinie naukowej prawo – w rozumieniu art. 16 ust. 2 ustawy stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki – wskazano monografię Nieważność postępowania w procesie cywilnym, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-8107-844-3. Recenzenci wydawniczy monografii: prof. dr hab. Karol Weitz oraz dr hab. prof. UKSW Andrzej Zieliński.

Przewodniczący Komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Kazimierz Lubiński; recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Andrzej Marciniak, prof. dr hab. Piotr Pogonowski, prof. dr hab. Feliks Zedler

Uchwałą z dnia 19 marca 2018 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego uznała ww. monografię za szczególne osiągnięcie naukowe i uznała rozprawę habilitacyjną za wyróżniającą (uchwała nr 08/03/2018/H)

uchwały Rady WPiA UW

Wyróżnienia

 • laureat Konkursu LexisNexis oraz Redakcji Przeglądu Sądowego na „książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2008 r.” za monografię Dostępność skargi kasacyjnej w procesie cywilnym – luty 2010 r.
 • medal 30-lecia Krajowej Izby Radców Prawnych „Za zasługi dla samorządu radców prawnych KIRP 1982 – 2012
 • medal 35-lecia samorządu zawodowego radców prawnych „W uznaniu zasług na rzecz samorządu radców prawnych XXX lat KIRP 1982 – 2017″ 
 • medal z okazji 100-lecia Sądu Najwyższego „Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej 1917-2017″ (Zarządzenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego nr 38/2017 z dnia 1 września 2017 r.)
 • laureat Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na najlepszą pracę habilitacyjną (II edycja Konkursu ku pamięci Stanisława Bukowieckiego) za monografię Nieważność postępowania w procesie cywilnym – grudzień 2018 r.
 • laureat konkursu Redakcji Przeglądu Sądowego oraz Wolters Kluwer na „książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2017 r.” za monografię Nieważność postępowania w procesie cywilnym – luty 2019 r.
 • srebrna odznaka „Zasłużony dla samorządu radców prawnych” (uchwałą Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych nr 599/X/2019 z dnia 23 października 2019 r. – grudzień 2019 r.

Udział w przewodach doktorskich

Udział w postępowaniach habilitacyjnych

 • dr Joanna Studzińska – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – jako osiągnięcie naukowe wskazano monografię Interwencja uboczna w procesie cywilnym – recenzent (2019); posiedzenie komisji habilitacyjnej w dniu 12 czerwca 2019 r.
 • dr Joanna Bodio – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – jako osiągnięcie naukowe wskazano monografię Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego –  członek Komisji (2019); posiedzenie komisji habilitacyjnej w dniu 18 września 2019 r.
 • dr Marcin Dziurda – Uniwersytet Warszawski – jako osiągnięcie naukowe wskazano monografię Szczególna zdolność sądowa – sekretarz Komisji (2019-2020); posiedzenie komisji habilitacyjnej w dniu 6 marca 2020 r.
 • dr Katarzyna Gajda-Roszczynialska – Uniwersytet Śląski w Katowicach – jako osiągnięcie naukowe wskazano cykl publikacji pt. Między interesem publicznym a prywatnym-granice władzy sądzenia w postępowaniu cywilnym  – recenzent (2020)