W minionym 2022 roku ukazało się dziesięć publikacji naukowych – siedem rozdziałów w monografiach (w tym w dwóch księgach jubileuszowych) oraz trzy artykuły naukowe na łamach Polskiego Procesu Cywilnego oraz Dyskursu Prawniczego i Administracyjnego.Kolejność chronologiczna:
1). Kilka uwag o funkcjach egzekucji sądowej [w:] Prawa wierzyciela a ochrona dłużnika. Teoria i praktyka, red. H. Bednorz-Godyń, A. Marciniak, Warszawa 2022, s. 7 – 16.
2). Zaufanie strony a odmowa sporządzenia przez pełnomocnika nadzwyczajnego środka zaskarżenia [w:] Tajemnica adwokacko-radcowska i notarialna oraz inne środki ochrony zaufania w postępowaniu cywilnym, red. S. Cieślak, Warszawa 2022, s. 209 – 234.
3). Przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19 w postępowaniu cywilnym, czyli pożegnanie z kolegialnością orzekania, Polski Proces Cywilny 2022, nr 1, s. 59 – 79.
4). Prawda jako wartość sprawiedliwego procesu [w:] Prawda w postępowaniu cywilnym. Quid est veritas?, red. M. Strus-Wołos, M. Wieczorek, Radom 2022, s. 39 – 50.
5) Sądowe obniżenie opłaty egzekucyjnej – nowa czy stara instytucja? [w:] Koszty komornicze. Zbiór studiów, red. A. Marciniak, Warszawa 2022, s. 125 – 142.
6) Dopuszczalność środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, Polski Proces Cywilny 2022, nr 3, s. 437 – 476.
7) Funkcje i cele egzekucji sądowej [w:] Symbolae Andreae Marciniak dedicatae, red. J. Jagieła, R. Kulski, Warszawa 2022, s. 815 – 825.
8) Względny przymus bezwzględny, czyli pełnomocnik procesowy w sprawach własności intelektualnej [w:] In varietate concordia. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Skubisza, red. E. Całka, A. Jakubecki, M. Nazar, A. Niewęgłowski, R. Poździk, Warszawa 2022, s. 247 – 258.
9) Przyczyny nieważności postępowania jako podstawa skargi kasacyjnej, Dyskurs Prawniczy i Administracyjny 2022, nr 1, s. 119 – 134.
10) Nadużycie prawa procesowego de lege lata [w:] Przeciwdziałanie nadużyciu uprawnień procesowych w postępowaniu sądowym, red. J. Kosonoga, Warszawa 2022, s. 150 – 184 (rozdział IV, pkt 2 – pozostałe fragmenty rozdziału autorstwa M. Dziurdy i B. Wołodkiewicza).publikacje naukowe w 2021 r. – link