Wybrane materiały na seminarium z postępowania cywilnego prof. dr. hab. Karola Weitza i dr. hab. Tadeusza Zembrzuskiego dla studentów IV roku – w związku z zawieszeniem zajęć na Uniwersytecie Warszawskim:

.

3 czerwca 2020 r. – Skarga nadzwyczajna – nowa instytucja w systemie środków zaskarżenia

 • T. Eeciński, K. Weitz, Skarga nadzwyczajna w sprawach cywilnych, Przegląd Sądowy 2019, nr 2, s. 7 – 19
 • T. Zembrzuski, Wpływ wprowadzenia skargi nadzwyczajnej na skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, Przegląd Sądowy 2019, nr 2, s. 20 – 38

.

27 maja 2020 r. – Skarga o wznowienie postępowania – cel i konstrukcja

 • K. Weitz, Skarga o wznowienie postępowania  w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego [w:] Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego, red. K. Markiewicz, A. Torbus, Warszawa 2014, s. 323 – 391

.

20 maja 2020 r. – Skarga kasacyjna-nadzwyczajny środek zaskarżenia

 • J. Gudowski, Pogląd na kasację, Przegląd Sądowy 2013, nr 4, s. 7 – 27
 • uchwała SN z 5 czerwca 2008 r., III CZP 142/07, OSNC 2008, nr 11, poz. 122

.

13 maja 2020 r. – Apelacja – rola i kognicja sądu odwoławczego

 • J. Gudowski, Pogląd na apelację [w:] Aurea Praxis. Aurea Theoria. Księga pamiątkowa Profesora Tadeusza Erecińskiego, t. I, red. J. Gudowski, K. Weitz, Warszawa 2011, s. 241 – 272
 • T. Zembrzuski, Dokąd zmierza apelacja w procesie cywilnym, Przegląd Sądowy 2019, nr 7-8, s. 47 – 71
 • uchwała SN z 31 stycznia 2008 r., III CZP 49/07, OSNC 2008, nr 6, poz. 55

.

6 maja 2020 r. – Pokrzywdzenie jako przesłanka zaskarżenia orzeczenia

 • uchwała SN z 15 maja 2014 r., III CZP 88/13, OSNC 2014, nr 11, poz. 108

.

29 kwietnia 2020 r. – Prawomocność orzeczeń

 • P. Grzegorczyk, Komentarz do art. 365 i 366 k.p.c. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 2. Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, Warszawa 2016 (fragment)

.

22 kwietnia 2020 r. – Orzeczenia – wyrok wstępny

 • M. Plaskacz, Przedmiot wyroku wstępnego i postępowanie przed sądem pierwszej instancji po jego wydaniu, Polski Proces Cywilny 2014, nr 1, s. 35– 49
 • J. Jagieła, Dopuszczalność wydania wyroku wstępnego w procesie cywilnym. Zagadnienia wybrane, Polski Proces Cywilny 2010, nr 1, s. 20 – 36
 • wyrok SN z 24 stycznia 2013 r., II CSK 279/12, OSNC 2013, nr 7-8, poz. 96

.

15 kwietnia 2020 r. – Zasady orzekania – związanie granicami żądania

 • K. Weitz, Związanie sądu granicami żądania w procesie cywilnym [w:] Aurea praxis aurea theoria. Księga pamiątkowa Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom I, red. J. Gudowski, K. Weitz, Warszawa 2011, s. 679 – 715
 • K. Weitz, Skutki naruszenia art. 321 par. 1 k.p.c. [w:] Proces cywilny. Nauka – kodyfikacja – praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, red. P. Grzegorczyk, K. Knoppek, M. Walasik, Warszawa 2012, s. 349 – 376

.

8 kwietnia 2020 r. – Koncentracja materiału procesowego a posiedzenie przygotowawcze

 • K. Weitz, Między systemem dyskrecjonalnej władzy sędziego a systemem prekluzji – ewolucja regulacji prawa polskiego [w:] Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych, red. H. Dolecki, K. Flaga-Gieruszyńska, Warszawa 2009, s. 73 – 98
 • K. Gajda-Roszczynialska, System koncentracji materiału procesowego po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w postępowaniu zwyczajnym, Polski Proces Cywilny 2020, nr 1, s. 68 – 80
 • A. Machnikowska, Organizacja procesu cywilnego przed sądem pierwszej instancji z perspektywy posiedzenia przygotowawczego, Palestra 2019, nr 11-12, s. 49 – 65

artykuł na stronie internetowej Palestry – link

.

1 kwietnia 2020 r. – Postępowanie dowodowe – ciężar dowodu a stopień dowodu

 • P. Rylski, Stopień dowodu w postępowaniu cywilnym, Polski Proces Cywilny 2016, nr 3, s. 491 – 505
 • I. Adrych-Brzezińska, Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym, Warszawa 2015, s. 101 – 144 (fragment)

.

25 marca 2020 r. – Postępowanie dowodowe – dowody sprzeczne z prawem

 • M. Krakowiak, Potajemne nagranie na taśmę jako dowód w postępowaniu cywilnym, Monitor Prawniczy 2005, nr 24, s. 1250 – 1253
 • B. Karolczyk, Dopuszczalność „dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa” w postępowaniu cywilnym, Przegląd Sądowy 2012, nr 4, s. 88 – 106
 • wyrok SN z 13 listopada 2002 r., I CKN 1150/00, Lex nr 75792
 • uchwała SN z 30 listopada 2011 r., III CZP 73/11, OSNC 2012, nr 4, poz. 49

.

18 marca 2020 r. – Postępowanie dowodowe – dowód z opinii biegłego

 • K. Flaga-Gieruszyńska, Środki dowodowe i postępowanie dowodowe w nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2019 r., Palestra 2019, nr 11/12, s. 87 – 102

artykuł na stronie internetowej Palestry – link

 • J. Misztal-Konecka, Proces cywilny a opinia biegłego wydana w innym postępowaniu, Przegląd Sądowy 2012, nr 11-12, s. 56 – 66
 • uchwała SN z 30 października 1985 r., III CZP 59/86, OSNP 1986, nr 9, poz. 140
 • T. Wiśniewski, Glosa do uchwały SN z 30.10.1985 r., III CZP 59/86, Nowe Prawo 1987, nr 10, s. 127 – 13
Kategorie: Aktualności